Bevisande av unionsstatus

Unionsvaror är varor som framställts i unionen eller varor som importförtullats till unionen. Unionsvarorna rör sig fritt utan tullformaliteter inom EU. Varors unionsstatus ska bevisas om varorna transporteras via ett område utanför unionen tillbaka till  unionen. Varorna anses ha lämnat unionen också om de transporteras på annan än reguljär fartygslinje mellan medlemsländer i unionen.

För varorna upprättas:

  • ett T2L-dokument om varorna transporteras via områden utanför unionen
  • ett T2LF-dokument om varorna transporteras till ett särskilt skatteområde inom unionen eller via ett sådant område.

T2-transitering kan användas som bevis på unionsstatus i de fall där unionsvaror transporteras från ett unionsområde till ett annat unionsområde via ett land som omfattas av gemensam transitering.

Hur bevisas varans unionsstatus?

Unionsstatus bevisas med en SAD-blankett eller med något annat dokument som godkänns i unionens tullagstiftning, såsom en faktura eller ett rederis manifest. Bevisdokumentet ska förses med anteckningen T2L eller T2LF. På de orter där Tullen inte erbjuder kundservice kan man via Tullens tidsbokningstjänst begära att få dokumentet bestyrkt.

Tullens bestyrkande behövs inte, om det är fråga om en faktura eller ett transportdokument där det sammanlagda värdet på unionsvarorna är högst 15 000 euro, eller om aktören har tillstånd att verka som godkänd utfärdare.

Tillstånd att själv bestyrka varors unionsstatus

Tullen kan bevilja tillstånd att verka som godkänd utfärdare (ACP). En godkänd utfärdare får själv bestyrka varors unionsstatus. En förutsättning är att tillståndet används regelbundet.

Tillståndet att verka som godkänd utfärdare söks hos Tullens tillståndscentral med blankett 1010r.

Bevis på unionsstatus