Snabb omprövning

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Detta förutsätter att ansökan lämnas till Tullens registratorskontor minst en vecka före beslutets förfallodag.

Om ärendet handlagts genom snabb omprövning kan Tullens registrerade kreditkunder på basis av omprövningsbeslutet dra av ett belopp motsvarande eftergiften från sin egen periodräkning.

Om förutsättningarna för snabb omprövning inte föreligger handläggs ansökan i normal ordning.  Då ska skatterna betalas senast förfallodagen, och handläggningen av ansökan kan ta 3–4 månader. Varukodsändringar och oklara ansökningar handläggs inte genom snabb omprövning.

Snabb omprövning kan tillämpas vid ändringssökanden som gäller felaktig uppgift om deklarant. Då ska ansökan innefatta ett ersättande beslut med korrekta uppgifter om deklaranten men med samma skattebestämningsdag som det ursprungliga beslutet hade (s.k. avvikande skattebestämningsdag).  Den rätta deklaranten ska tydligt framgå av de handlingar som bifogats till ansökan, t.ex. av fakturan.

Hur gör jag ansökan om snabb omprövning?

Skicka ansökan om snabb omprövning till Tullens registratorskontor. Ange ”Ansökan om snabb omprövning” i e-postens ämnesfält. Också i ansökan ska du tydligt ange att det är snabb omprövning du ansöker om. Ansök om snabb omprövning i första hand med tullblankett 643r. Obs! Också blankettens fält 3 Betalningsuppgifter ska fyllas i.

Bifoga till ansökan:

 • förtullningsbeslut som ska omprövas
 • ersättande förtullningsbeslut med korrekta uppgifter om deklaranten
 • faktura
 • handlingar i vilka man kan se att ändringen är befogad
 • vid ansökan om förmåner på basis av ursprung ursprungsintyget i original.
 • lagerhavarens försäkran, om det är fråga om ett fall där lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret t.ex. på grund av fel kolliantal i överlåtelsebeslutet.

När behövs det ersättande beslutet?

Det ersättande beslutet med korrekta uppgifter ska skapas när

 • förtullningen har gjorts i fel deklarants namn
 • omprövningen gäller fel ombudskap
 • förtullningen har fel kolliantal eller bruttovikt och varor utlämnas från ett tillfälligt lager eller tullager
 • tullförfarandet är felaktigt (tillåtet bara i vissa fall)
 • när lagerhavaren av någon annan anledning inte kan utlämna varorna.

Beakta följande

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det förtullningsbeslut som ska omprövas är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Genom snabb omprövning handläggs endast ansökningar om att sänka skatterna. Begäranden om efteruppbörd och ansökningar som gäller ändring av varukoden handläggs inte genom snabb omprövning.

Läs mer: Snabb omprövning

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag