Snabb omprövning


Obs! Snabb omprövning kan endast tillämpas på tulldeklarationer som ingetts i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Ansökan om snabb omprövning ska dock vara framme i Tullens registratorskontor minst en vecka före beslutets förfallodag.

När kan snabb omprövning tillämpas?

Snabb omprövning kan tillämpas vid ändringssökande som gäller felaktig uppgift om deklarant. Då ska ansökan innefatta ett ersättande beslut med korrekta uppgifter om deklaranten men med samma skattebestämningsdag som det ursprungliga beslutet hade (s.k. avvikande skattebestämningsdag). Den rätta deklaranten ska tydligt framgå av de handlingar som bifogats till ansökan, t.ex. av fakturan.

Om Tullen har handlagt ärendet genom snabb omprövning kan Tullens registrerade kreditkunder på basis av omprövningsbeslutet dra av ett belopp motsvarande eftergiften från sin egen periodräkning.

Om förutsättningarna för snabb omprövning inte föreligger handläggs ansökningarna i det normala omprövningsförfarandet i den ordning de blivit anhängiga. Då ska skatterna betalas senast förfallodagen, och handläggningen av ansökan kan ta 3–4 månader.

Vad kan inte handläggas genom snabb omprövning?

Varukodsändringar och oklara ansökningar handläggs inte genom snabb omprövning.

Hur gör jag ansökan om snabb omprövning?

Ansök om snabb omprövning med

Du kan också formulera ansökan fritt.

I ansökan om snabb omprövning ska du alltid ange följande uppgifter:

 • uppgift om att du ansöker om snabb omprövning
 • beslut i vilket ändring söks (i original eller kopia)
 • handlingar som du åberopar i begäran och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs
 • ändringar som du vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka ändring söks
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bifoga till ansökan:

 • förtullningsbeslut som ska omprövas
 • ersättande förtullningsbeslut, om ett sådant krävs
 • faktura
 • handlingar i vilka man kan se att ändringen är befogad
 • vid ansökan om förmåner på basis av ursprung ursprungsintyget i original.
 • lagerhavarens försäkran, om det är fråga om ett fall där lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret t.ex. på grund av fel kolliantal i överlåtelsebeslutet.

När behövs det ersättande förtullningsbeslutet?

Det ersättande beslutet med korrekta uppgifter ska skapas när

 • förtullningen har gjorts i fel deklarants namn
 • omprövningen gäller fel ombudskap
 • förtullningen har fel kolliantal eller bruttovikt och varor utlämnas från ett tillfälligt lager eller tullager
 • tullförfarandet är felaktigt (tillåtet bara i vissa fall)
 • när lagerhavaren av någon annan anledning inte kan utlämna varorna.

Lämna in ansökan om snabb omprövning till Tullens registratorskontor. Om du skickar ansökan per e-post, ange ”Ansökan om snabb omprövning” i e-postmeddelandets ämnesrad.

Beakta följande

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det förtullningsbeslut som ska omprövas är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Genom snabb omprövning handläggs endast ansökningar om att sänka skatterna. Begäranden om efteruppbörd och ansökningar som gäller ändring av varukoden handläggs inte genom snabb omprövning.

Läs mer: Snabb omprövning