Omprövning av beslut

Det obligatoriska första skedet vid ändringssökande är att begära omprövning av ett beslut som Tullen gett. Detta gäller beslut som fattats den 1 januari 2016 eller därefter. Det är först på grund av ett beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning som besvär kan anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Handläggningstiden för begäran om omprövning är omkring tre månader.

Beakta följande

Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

  • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
  • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

  • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Omprövning av beslut
Att skicka omprövningsansökan
Snabb omprövning

 


Du kan vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Registratorskontoret kan berätta för dig när din omprövningsansökan har anlänt till Tullen, dvs. datumet när ansökan blivit anhängig.

Notera att handläggningen av omprövningsansökningar tar cirka tre månader.


Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto då beslutet anländer, utan det kan ta några dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.


Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det förtullningsbeslut som ska omprövas är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Genom snabb omprövning handläggs endast ansökningar om att sänka skatterna. Begäranden om efteruppbörd och ansökningar som gäller ändring av varukoden handläggs inte genom snabb omprövning.

Läs mer: Snabb omprövning

 


Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Du kan göra en ny (ersättande) förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Skicka en begäran om återbetalning eller eftergift av tull gällande den felaktiga förtullningen till Tullens registratorskontor

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det felaktiga förtullningsbeslutet är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Om förfallodagen redan är passerad ska båda förtullningarna betalas och återbetalning sökas i efterhand.

Läs mer: Snabb omprövning


Om du informeras om att din försändelse inte utlämnas från lagret på grund av felaktiga uppgifter om antalet kollin eller felaktiga viktuppgifter, kan du genast göra en ny förtullning med rätt uppgifter så får du varan ur lagret. Därefter kan du begära omprövning av den felaktiga förtullningen i utbyte mot den ersättande förtullningen. I regel ska dock importskatterna enligt båda förtullningarna betalas senast förfallodagen, om omprövningen inte gjorts före den dagen.. 

  • Skicka ansökan om att ogiltigförklara det felaktiga förtullningsbeslutet till kirjaamo(at)tulli.fi.
  • Bifoga båda förtullningsbesluten och ett dokument som visar de korrekta uppgifterna samt lagerhavarens försäkran om att varan inte kunde utlämnas mot ett felaktigt överlåtelsebeslut.

Beakta dock att lagerhavaren i vissa fall kan utlämna varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet

Innehavaren av det tillfälliga lagret får utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

  • Containernummer
  • Varans märken och nummer
  • Uppgifter om transportmedlet
  • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
  • Varans förvaringsplats, inkl. lagerkod.

Lämna begäran om omprövning till Tullen inom utsatt tid

30 dagar

I andra ärenden än de som gäller återbetalning av tull eller eftergift av tull (t.ex. vid felavgift).

3 månader

Om du ansöker om ogiltigförklaring av tulldeklarationen med stöd av artikel 174 i unionstullkodexen (tidigare art. 237). Till exempel vid retur av varor beställda på nätet.

12 månader

Om du ansöker om omprövning med stöd av artikel 116 b i unionstullkodexen (tidigare art. 238). Till exempel ett företags varor som returneras eftersom de är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet.                                      

3 år

Om du ansöker om återbetalning/eftergift med stöd av artikel 116 a, c eller d i unionstullkodexen (tidigare art. 236) eftersom tull tagits ut med ett för stort belopp, för att myndigheterna har begått ett fel eller av rättviseskäl.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Ändringssökande

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag