Att upprätta en omprövningsansökan

Gör en skriftlig begäran om omprövning till Tullen i första hand med blanketten för återbetalning eller eftergift av tullar:  

Efteruppbörd söks med en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd:

Du kan också formulera ansökan fritt. Bifoga alla uppgifter och handlingar som behövs för att avgöra ärendet till ansökan. Märk väl att Tullen inte tar emot minnesstickor, CD-skivor eller andra lagringsmedier som bifogats till ansökningar.

Tullen återbetalar importskatterna direkt till ditt konto om villkoren för återbetalningen uppfylls. Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto genast när du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • beslutet i vilket ändring söks
  • vilka ändringar man vill att ska göras i beslutet
  • grunderna på vilka ändring söks
  • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • kontonummer (BIC och IBAN).

Bifoga till ansökan det beslut i original eller kopia som du söker ändring i samt de handlingar som du åberopar i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.

Om du vill ha varukoden ändrad, bifoga faktura eller motsvarande handling där det framgår vilka varor det är fråga om. För en snabbare handläggning av ärendet ange varubeskrivningen även på finska eller svenska.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Ombudet ska visa upp en fullmakt, om hen inte är advokat eller offentligt rättsbiträde. Om ombudet också befullmäktigas att ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.

Beakta följande

Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

  • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
  • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

  • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Omprövning av beslut
Att skicka omprövningsansökan
Snabb omprövning

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag