Att upprätta en omprövningsansökan

Du kan begära omprövning av ett förtullningsbeslut du fått från Tullen. Fyll i ansökan noggrant, då handläggs den snabbare. Du kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning.

Jämförelse mellan Tullens felaktiga valutakurser och ECB:s växelkurser 1.5.2016–30.6.2019 (xls)
Ansökan om återbetalning på grund av valutakursfel

Du kan begära omprövning

 • om import- eller exporttull har tagits ut med ett för stort belopp
 • om varorna är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet
 • om Tullen har begått ett fel eller
 • av rättviseskäl.

Vem kan begära omprövning?

Du kan begära omprövning själv eller befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma, att göra det åt dig.

Hur begär man omprövning?

Gör en skriftlig begäran om omprövning till Tullen i första hand med blanketten för återbetalning eller eftergift av tullar:  

Efteruppbörd söks med en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd:

Du kan också formulera ansökan fritt. Skicka inga USB-minnen, CD-skivor eller andra lagringsmedier som bilagor.

Tullen återbetalar importskatterna direkt till ditt konto om villkoren för återbetalningen uppfylls. Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto genast när du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Ange följande uppgifter i ansökan:

 • beslut i vilket ändring söks
 • ändringar som man vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka ändring söks
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

 • kopia av det beslut i vilket ändring söks
 • faktura eller orderbekräftelse
 • handlingar som åberopas i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.

Om du vill att varukoden ska ändras, ange också varubeskrivningen på finska eller svenska för en snabbare handläggning av ärendet.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Om du söker förmåner på basis av varornas förmånsberättigande ursprung lämna in ett ursprungsbevis i form av certifikat (FORM A, EUR.1 eller ATR) i original.

Om du också befullmäktigar ombudet att ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.

Vart ska omprövningsansökan skickas?

Skicka ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Omprövningsansökningar som gäller import till Åland (import till Åland från tredje länder eller EU-länder samt skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland) ska skickas per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi eller per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. 

Du kan endast lämna in din ansökan en gång

Fyll i ansökan noggrant, för du kan endast lämna in din ansökan en gång för handläggning. Om du skickar en tilläggsutredning, ange tydligt vilken omprövningsansökan den hänför sig till.

Du kan vända dig Tullens registratorskontor, som kan berätta för dig när din ansökan har inkommit till Tullen, dvs. datumet när ansökan har blivit anhängig.

Hur lång tid tar handläggningen av ansökan?

Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka tre–fyra månader. Ansökningarna om omprövning handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in. Fyll i ansökan noggrant, då handläggs den snabbare.

Du får Tullens beslut om återbetalning per post. Observera att det kan ta flera dagar innan de återbetalda importskatterna når ditt konto.

Lämna din ansökan till Tullen inom tidsfristen

90 dagars tidsfrist

Om varorna av misstag har deklarerats för fel tullförfarande eller om fel varor deklarerats för tullförfarandet, och en tullskuld har uppkommit, kan du ansöka om ogiltigförklaring av tulldeklarationen. Lämna in ansökan om omprövning inom 90 dagar från dagen då tulldeklarationen godtagits.

1 års tidsfrist

Om varan är defekt eller avtalsstridig, och varorna har förts ut ur unionens tullområde eller  förstörts, lämna in ansökan om omprövning till Tullen inom ett år från dagen för underrättelse om tullskul (dagen då förtullningsbeslutet fastställdes). Om varorna förstörs, ska det göras under Tullens övervakning. I fråga om förstöring, kontakta Tullens ledningscentra, tfn 0295 527 041.

3 års tidsfrist

Om du ansöker om återbetalning eller eftergift av tull, eftersom tull har tagits ut med ett för stort belopp eller Tullen har begått ett fel eller av rättviseskäl, ska ansökan om omprövning lämnas till Tullen inom tre år från dagen för underrättelse om tullskuld (dagen då förtullningsbeslutet fastställdes).

Snabb omprövning

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Anvisningar för snabb omprövning

 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Du kan anföra besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning. Besvären är avgiftsbelagda.

Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. Skicka den till adressen Helsingfors förvaltningsdomstol PB 120 00521 Helsingfors.

Anvisningar för anförande av besvär på oikeus.fi
Avgifter i domstolarna på oikeus.fi

Tillämplig lagstiftning

Bestämmelserna om återbetalning och eftergift av tull och om uppbörd av tull i efterhand finns i

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning