Detaljerade anvisningar 

Import från övriga Finland till Åland över skattegränsen

 

Nationell skattegränsdeklarationsprocess för momsregistrerade importörer

Transportören anmäler inte längre försändelser via Tullens elektroniska Webropol-blankett. 
 

 1. Deklaration
  • Kombinerad deklaration för avsändandet och införseln samt anmälan av vara vid skattegränsen.
  • Kan anges på förhand (upp till 30 dagar) eller vid ankomst till skattegränsen
 2. Frigörandebeslut, förtullningsbeslut 
 3. Leverans till mottagare
 4. Momsanmälan till skatteförvaltningen

Möjligt att deklarera i två steg: transportdokument, eller en annan handling, som kan kopplas till importföretagets bokföring, skickas med epost till Tullen innan varan levereras till mottagaren. Deklaration inges inom tio dagar.

Vid postförsändelser kan motsvarande tvåstegsprocess användas. Då ansvarar posten för steg 1. Denna process kommer att förnyas under våren 2022.


Uppgifter i deklaration 

(Uppgift – Beskrivning)

Språkkod ­–  Valbar, om du vill ha besluten på ett annat språk

LRN, Aktörens referens – Obligatorisk, eget fritt-formulerade referensnummer

Typ av deklaration (=CO) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Kod för tullförfarande (=40xx) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Kod för ytterligare förfarande (=615) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Tidigare dokument, typ + identifiering – Villkorlig, utnyttjas i postförsändelser

Ytterligare uppgift, kod + möjlig beskrivning – Frivillig

Bifogade dokument: typ och identifiering – Faktura, eller ett annat dokument som återfinns i bokföringen och kan kopplas till leveransen och fakturerat belopp / belopp som kommer att faktureras

Ankomstdag (Datum för skattebestämning) – Obligatorisk, högst 30 dagar fr.o.m. anmälningsdagen

Kontakt person: namn, e-postadress och telefonnummer – Obligatorisk, inlämnarens uppgifter

Exportör: namn och adress  – Obligatorisk, aktören som säljer eller sänder

Importör: identifieringsnummer (FO-nummer) – Obligatorisk, aktören som köper eller mottar

Ombud, status och identifieringsnummer – Villkorlig, om importören har valt att befullmäktiga ett ombud

Lager, typ och identifiering – Frivillig. Då man fyller i ett ankomstnummer vid val av deklaration, och transportören har IT gränssnitt med Tullen, fylls uppgiften i automatiskt.

Fakturerat belopp + valutaslag – För momsregistrerad importör är fakturerat belopp villkorlig tillsvidare, uppges om känt.  För icke-momsregistrerad importör uppges varans pris under varupostnumret, obligatoriskt.

Notera: Varukod/beskrivning av varor krävs inte


Importören ansvarig för att deklaration inges

 • Importören är ansvarig att inge momsredovisningen till skatteförvaltningen samt ansvarig att tulldeklarationen (nationell skattegränsdeklaration) inges

 • Importören kan befullmäktiga ett ombud att inge tulldeklarationen

  • Även transportbolaget kan befullmäktigas att inge deklarationen
  • Notera att ombudet bör känna till vilket dokument hen bör uppge som bifogat dokument. Dokumentet ska kunna kopplas till importörens bokföring (faktura, eller ett annat dokument, var fakturerat belopp framgår).
 • Information om frigörandebeslutet bör förmedlas till transportbolaget innan varorna får levereras till mottagaren på Åland

 • Deklaration i två steg: deklaration kan inges av importören eller av ombudet

  • Transportdokument eller en annan handling som ska kopplas till importföretags bokföring

Olika referensummer  

 • Bifogade dokumentets referensnummer 
  • Uppge i deklarationen, möjligt att koppla till bokföringen samt till leveransen och fakturerat belopp / belopp som kommer att faktureras
 • Aktörens referensnummer LRN (”Local Reference Number”)
  • Uppge i deklarationen, inlämnarens unika referensnummer för deklarationen 
 • Tullens referensnummer MRN (”Master Reference Number”)
  • Deklarationens unika referensnummer  som tullklareringstjänsten genererar, när deklaration har mottagits för behandling
  • Ersätter tidigare förtullningsnummer i förtullningsbeslutet

Meddelandebaserad deklarering

 • Om du lämnar in många deklarationer kan det löna sig att deklarera med meddelandedeklarering
 • Vid meddelandedeklarering skickar du in deklarationerna direkt från företagets egna datasystem
 • Meddelandedeklarering förutsätter direkt meddelandedeklarering enligt meddelandebeskrivningar, förtullningsprogram, Tullens tillstånd och testning av IT-system
 • Välj det deklarationssätt som passar dig bäst – även webbklarering kan vara snabbt
  • Du kan minska arbetet som krävs för att mata in uppgifter i tullklareringstjänsten genom att använda egna deklarationsunderlag i tjänsten

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: yritysn[email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Åland