Handeln över den åländska skattegränsen – anvisningar för övergångstiden till 31.8.2021

Obs! Anvisningarna på denna sida gäller till den 31 augusti 2021. Anvisningarna utgör ett alternativ till en del av anvisningarna på sidan Handeln över den åländska skattegränsen.

Handeln mellan övriga Finland och Åland

När momsregistrerade företag säljer varor till momsregistrerade företag :

När momsregistrerade företag säljer varor till privatpersoner:

När momsregistrerade företag med skattegränsnummer säljer varor till privatpersoner:

 • Skattegränskunder fyller i sammandragsdeklarationen i Tullens ALA-webbtjänst, skriver ut den och skickar den tillsammans med skattedeklarationen (blankett 118Ar) i två exemplar till Mariehamns tull. Dessa skall vara Tullen tillhanda senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna. Referensnumret får man från ALA-webbtjänsten och mervärdesskatten betalar man på eget initiativ senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.
 • Sammandragsdeklarationen kan även inges med blankett: Sammandrag av skattedeklarationer vid import, 118r

En skattegränskund kan fungera som indirekt ombud för en privatperson eller ett icke-momsregistrerat samfund eller företag. Skattegränsnummer används endast i handeln mellan övriga Finland och Åland. Skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import. Ansökan om att bli registrerad skattegränskund ska skickas till Mariehamns tull.

Elektronisk Webropol-anmälan

Det är obligatoriskt att lämna en elektronisk Webropol-anmälan då varor passerar skattegränsen. Anmälan ska lämnas in senast 1 timme innan varorna anländer till Åland. Om transporten sker via skärgårdsfärja bör anmälan göras 1 timme innan färjan avgår. Undantagsfall är postförsändelser och vid förenklad deklarationsförfarande, vilken kräver ett tillstånd av tullen, varvid det inte krävs någon Webropol-anmälan. Till anmälan bör alltid bifogas en fraktsedel eller dylikt dokument som beskriver varorna.

Företag med manifesttillstånd (se beakta följande) har rätt att anmäla sina varutransporter med en godslista.

Webropol-blanketten används i tre olika situationer. Med blanketten kan man inge:

 1. Anmälan och deklarering av varor vid import till Åland.
  • Om importören är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga eller om deklaranten är skattegränskund hos Tullen
 2. Anmälan och deklarering av varor vid export från Åland.
  • Om importören är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga eller om deklaranten är skattegränskund hos Tullen.
 3. Anmälan av varor vid import till Åland.
  • Oförtullade varor som transporteras till ett tillfälligt lager. Oftast privatpersoner, som betalar momsen till Tullen varvid Tullen utfärdar ett momsbeslut och varan får överlåtas till kunden.

Tvåstegsförfarande

Om Webropol-anmälan inte kan inges elektroniskt innan transporten börjar på grund av tekniska problem eller tidsbrist kan tvåstegsförfarandet (reservförfarandet) användas.

Steg 1 Lämna in en fraktsedel eller godslista.

Steg 2 Lämna in den elektroniska Webropol-anmälan inom 10 dagar efter att varan anlänt till Åland eller avgått från Åland.

Vid tvåstegsförfarande kan fraktsedeln eller godslistan antingen lämnas till Tullens postlåda i Långnäs eller sändas per e-post till adressen webro-aland(at)tulli.fi. Dokumentet kan även lämnas till Mariehamns tull under öppettiden 08.00–16.15 (avvikelser under sommaren). I dessa fall bör det av dokumenten tydligt framgå att det är frågan om reservförfarande; detta kan göras genom att skriva ”reservförfarande” på fraktsedeln eller godslistan som man lämnar in eller skickar in. Då inlämningen är gjord har deklaranten 10 dagar på sig att lämna in den elektroniska Webropol-anmälan.

Postförsändelser

Postförsändelse från ett momsregistrerat företag till en privatperson

Ett företag som har skattegränsnummer sänder en försändelse till en privatperson, och momsen är inkluderad i priset. Företaget lämnar in skattedeklarationen och betalar momsen till Tullen i sitt eget namn.

Ett företag som inte är skattegränskund sänder en försändelse till en privatperson, och momsen är inte inkluderad i priset. Privatpersonen betalar momsen till Tullen eller använder sig av Åland Post som ombud varvid momsen betalas till Åland Post.

Postförsändelse från ett momsregistrerat företag till ett annat momsregistrerat företag

När importören är ett momsregistrerat företag, kan Åland Post Ab överlämna varorna med en registrering i deklarantens bokföring och meddela Tullen att varorna överlämnats inom den påföljande månaden från överlåtelsedagen. Då är deklaranten Åland Post Ab. En deklaration som lämnas in i efterhand ska innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt uppgifter om varornas överlåtelsedag.

Av postförsändelsen bör framgå avsändarföretagets FO-nummer samt en notering om att företaget är momsregistrerat.

Förenkling av särskilda förfaranden

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning behöver användas för leveranser mellan landskapet Åland och övriga Finland, kan tulldeklarationen inges med ett dokument som samtidigt är en deklaration för både utförsel och införsel.

Momsregistrerade företag använder som tulldeklaration en SAD-blankett, som kompletteras med uppgifter i blankett 658r.

SAD-blankett med eventuella bilagor lämnas till Mariehamns tull innan varor skickas från Åland eller ankommer till Åland.

Tulldeklarering genom registrering i deklarantens bokföring

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring i skattegränstrafiken mellan Åland och övriga Finland är ett förenklat förfarande där kunden kan överlåta varor över skattegränsen med varupartispecifika registreringar i sin lagerbokföring. Varornas ankomst behöver inte anmälas till Tullen i samband med införseln över skattegränsen. Förfarandet kan exempelvis användas i näthandeln med varor av ringa värde(under 22 euro).

Tillståndet är avgiftsfritt, och mera information om ansökan om och förutsättningarna för tillståndet ges av Mariehamns tull samt av Tillståndscentralen.
Ansökningsblankett 1010r
Ifyllningsanvisning för blankett 1010r

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning