Försäljning till privatpersoner – deklaration med skattegränsnummer (sammandragsdeklaration)

Företag med skattgränsnummer kan sälja varor till privatpersoner så att företaget uppbär momsen som ska betalas i samband med försäljningen av varan samt betalar momsen till Tullen på köparens vägnar. Varuförsändelsen som skickas av säljaren ska förses med företagets skattegränsnummer och säljarens FO-nummer.

Transportfirman som transporterar varor som tillhör ett företag med skattegränsnummer måste lämna in en anmälan av varors ankomst för fraktförsändelserna.

Sammandragsdeklarationen förnyas hösten 2023

Användningen av den nuvarande ALA-tjänsten upphör. Detta innebär att sammandragsdeklarationen i fortsättningen kommer att inges via Tullklareringstjänsten.

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)

I ALA-tjänsten kan du endast inge deklarationer för varor som förts in över skattegränsen före september 2023.

 • Deklarationen ska skrivas ut och skickas tillsammans med skattedeklarationen (blankett 118r) i två exemplar till Mariehamns tull senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.
 • Referensnumret fås från ALA-tjänsten och momsen betalas på eget initiativ senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.
 • Sammandragsdeklarationen kan också inges med blanketten Sammandrag av skattedeklarationer vid import, 118r.

Tullklareringstjänsten

Om du inger en deklaration för varor som transporterats över skattegränsen 1.9.2023 eller därefter, ska du inge deklarationen i Tullklareringstjänsten. För händelser som inträffat i september 2023 kan du inge en deklaration först fr.o.m. 1.10.2023.

 • I fortsättningen behöver den som inger sammandragsdeklarationen inte längre skriva ut och skicka skattedeklarationsblanketter separat till Mariehamns tull. Deklaranten får utifrån deklarationen ett förtullningsbeslut av Tullen samt en separat faktura för betalning av mervärdesskatten.
 • En ny obligatorisk uppgift som ska anges i Tullklareringstjänsten är verksamhetsställe. Ifall tjänsten inte redan har fyllt i uppgiften bör den fyllas i manuellt. Verksamhetsställets nummer är vanligtvis 000.
 • I uppgifterna om deklarationsparti är aktörens referens en obligatorisk uppgift. Referensen kan t.ex. vara deklarationens månad och år (01/2023).
 • I sammandragsdeklarationen ska du som skattebestämningsdag ange skatteperiodens (= kalendermånad) första dag.
 • Importörerna som mottagit varorna behöver inte specificeras i deklarationen. Däremot ska man i deklarationens tilläggsuppgifter ange koden FIKIR och som dess beskrivning ett referensnummer eller en annan uppgift, med hjälp av vilken mer detaljerade uppgifter om mottagarna vid behov hittas i företagets bokföring. Som referens kan t.ex. orderlista användas.

Beakta följande

Säljare med skattegränsnummer: om en såld vara kommer tillbaka

Om en vara du sålt kommer tillbaka t.ex. efter att köpet återgått, beakta vissa saker i din bokföring och vid anmälan av ändringen till Tullen.

Denna anvisning ersätter de tidigare anvisningarna om varor som kommer tillbaka till säljare med skattegränsnummer.

Bokföring

Hänför korrektivposten till den kalendermånad till vilken den enligt god bokföringssed ska registreras. Gör registreringen för den månad då besittningen av varan återgått till dig oberoende av om den återgått under försäljningsmånaden eller därefter. 

Ändring

Gör en ändring gällande varan antingen med en sammandragsdeklaration eller med en begäran om ändring (omprövning). Kontrollera användningssituationerna:

1. Ändring med sammandragsdeklaration

Du kan göra ändringen med en sammandragsdeklaration i ALA-tjänsten (i fortsättningen i Tullklareringstjänsten), om det under den berörda månaden uppburits moms för redovisning till ett belopp som är minst lika mycket eller mera än den korrektivpost som ska anges i sammandragsdeklarationen. 

 • När varan kommit tillbaka och du uppgett att försäljningen återgått, återbetala köparen det momsfria priset på varan och den importmoms som du uppburit åt Tullen.
 • Inge en importtulldeklaration för varan. I deklarationen anges behandlingen som återinförd vara som grund för skattefrihet samt tilläggsuppgifter för att verifiera detta, t.ex. en hänvisning till bokföringsanteckningarna gällande den ursprungliga försäljningen.
 • Ange uppgifterna om försäljningar på egna rader och uppgifterna om korrektivposterna på egna rader.
 • När ALA-tjänsten tagits ur bruk och sammandragsdeklarationen inges i Tullklareringstjänsten, ange tilläggsuppgifterna med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Om det finns flera deklarationer att ändra, kan du upprätta ett verifikat för bokföringen och ange verifikatets identifieringsnummer i sammandragsdeklarationen (verifikatnummer för bokföring).

2. Vanlig begäran om omprövning

Du kan göra ändringen genom en vanlig begäran om omprövning, om det under den berörda månaden uppburits moms för redovisning till ett belopp som är mindre än den korrektivpost som ska anges i sammandragsdeklarationen. 

 • Detta alternativ ska användas, om varan returneras till dig under en sådan månad då du inte har uppburit tillräckligt mycket moms i samband med försäljning för att redovisas till Tullen. Då kan returen inte beaktas i sammandragsdeklarationen, eftersom återbäringen skulle vara större än beloppet av den importmoms som redovisas till Tullen med sammandragsdeklarationen.
 • Som bilaga till begäran om omprövning ska en faktura visas upp som visar om försäljningen varit skattebelagd eller skattefri. Därtill ska du visa upp en kreditnota eller annan utredning som du gett till kunden om återbetalningen av priset samt tulldeklarationens MRN-nummer och sammandragsdeklarationens nummer.


Nyckelord Åland