Aktiv förädling och tillfällig införsel

När du deklarerar varor för förfarandet för aktiv förädling eller tillfällig införsel i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland ska en nationell skattegränsdeklaration inges för varorna. Gör deklarationen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

 • Vid aktiv förädling införs varor till exempel för tillverkning eller reparation.
 • Vid tillfällig införsel förs varor in tillfälligt till exempel för en utställning eller för att testas, eller så hyrs utrustning eller maskiner för en viss tid.

En nationell skattegränsdeklaration kan inges

Deklareringen i två steg förutsätter att transportfirman har ingett en anmälan av varors ankomst för varorna.

Gör alltid egna periodiska deklarationer för varor under aktiv förädling, tillfälligt införda varor och för andra varor som ska anges i skattegränsdeklarationen. En periodisk deklaration kan inte omfatta varor som ska deklareras till olika tullförfaranden.

Vem är ansvarig för deklareringen?

Aktiv förädling:

 • Mottagaren av varorna är ansvarig för att deklarationen inges när varor skickas för aktiv förädling. Avsändaren kan inge deklarationen i egenskap av mottagarens, dvs. importörens ombud.
 • När varorna kommer tillbaka över skattegränsen efter förädlingen, är mottagaren av varorna, dvs. den ursprungliga avsändaren, ansvarig för att deklarationen inges.

Tillfällig införsel:

Ägaren av varorna inger skattegränsdeklarationen när varorna skickas iväg och när varorna kommer tillbaka.

Mottagaren av varorna kan inge deklarationen i egenskap av ombud för varornas ägare.

Anvisningar för tulldeklarering

Gemensamma anvisningar för aktiv förädling och tillfällig införsel

Varuförsändelser för aktiv förädling och tillfällig införsel över skattegränsen:

Tullförfarandekod

När varorna skickas iväg, ange 4000 som tullförfarandekod.

När varorna kommer tillbaka, ange 6121 som tullförfarandekod.

Kod för ytterligare uppgifter

Varans transportriktning anges med en kod för ytterligare uppgifter:

 • Från Åland till övriga Finland: ange koden FIMAN.
 • Från övriga Finland till Åland: ange koden FIAXM.

Anvisningar för deklaration för aktiv förädling

Kod för ytterligare förfarande

När du gör en skattegränsdeklaration för en vara som ska förädlas, välj 671 som kod för ytterligare förfarande.

Bifogat dokument

När varan skickas:

 • Ange det bifogade dokumentet, som kan vara till exempel en proformafaktura. I den ska framgå varans värde.

När varan kommer tillbaka:

 • Du kan uppge t.ex. en förädlings- och reparationsräkning som visar värdet på förädlingen. Värdet på förädlingen ska också anges i fältet ”Fakturerat totalbelopp” i deklarationen.
 • Ange som bifogat dokument den skattegränsdeklaration med vilken varan hänfördes till förfarandet för aktiv förädling. Ange C019 som dokumentkod och som beskrivning det MRN-referensnummer som tilldelats deklarationen.

När du skickar varor för förädling,

 • ange koden för ytterligare uppgifter FIXXX och som beskrivning
  • vilka varor som införs
  • vad som ska göras åt varorna
  • vad den förädlade produkten är.
 • Om förädlingsplatsens adress är någon annan än mottagarens adress, lägg till en annan FIXXX-kod och ange adressen som dess beskrivning.

När varan kommer tillbaka efter förädlingen, välj FIXXX som kod för ytterligare uppgifter och ange som dess beskrivning vad som gjorts åt varan och vad den förädlade produkten är. 


Anvisningar för deklaration för tillfällig införsel 

Kod för ytterligare förfarande

När du gör en skattegränsdeklaration för en vara som förs in tillfälligt, välj 673 som kod för ytterligare förfarande.

Bifogat dokument

Ange som bifogat dokument i skattegränsdeklarationen ett dokument som visar varans värde. Dokumentet kan till exempel vara en proformafaktura enligt vilken värdet också anges i fältet ”Fakturerat totalbelopp” 

När varan kommer tillbaka

När varan kommer tillbaka ska man också som bifogat dokument ange den skattegränsdeklaration med vilken varan hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel. Ange C019 som dokumentkod och som beskrivning det MRN-referensnummer som tilldelats deklarationen.

När varan skickas tillfälligt över skattegränsen anges flera uppgifter med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Behövligt antal rader för FIXXX-koder ska läggas till i deklarationen, och själva uppgiften anges i fältet för beskrivning av koden. Följande uppgifter anges med FIXXX-koden:

 • varubeskrivning och planerad verksamhet (t.ex. testning, presentation, utställning eller hyrning)
 • användningsplatsens adress om den är någon annan än mottagarens adress

När varan kommer tillbaka, ange med FIXXX-koden en beskrivning av den verksamhet som skett samt varubeskrivning.Nyckelord Åland Åland