Välj den e-tjänst som passar dig bäst

Det smidigaste sättet att uträtta ärenden hos Tullen är att göra det elektroniskt. Du kan skicka deklarationer till Tullen genom webbdeklarering eller i form av meddelanden.

Valet av deklarationssätt beror på antalet deklarationer och deras innehåll. Om du lämnar in många deklarationer med många varuposter kan det vara arbetsamt att göra det genom webbdeklarering, eftersom alla uppgifter ska matas in i deklarationerna för hand. I dessa fall lönar det sig att deklarera med meddelanden eftersom uppgifterna från företagets egna datasystem då kan flyttas elektroniskt med hjälp av olika förtullningsprogram till deklarationerna snabbare och med färre fel än genom att fylla i en webbdeklaration.

Deklarering via webben

Både privatpersoner och företag kan lämna deklarationer genom webbdeklarering. Webbdeklarering är gratis och kräver inte annat än dator och internetuppkoppling.

Du kan använda Tullens webbtjänster både som identifierad eller oidentifierad användare. Om du lämnar in deklarationer för ditt företag kan du identifiera dig i Tullens tjänster med avgiftsfria Katso-koder som kan skaffas hos Skatteförvaltningen. I egenskap av privatperson kan du identifiera dig med nätbankskoder.

Du kan använda alla Tullens nättjänster som identifierad deklarant:

Om du är en identifierad exportdeklarant behöver du i normalfall inte besöka tullen när du inleder ett exportförfarande, och du kan själv skriva ut de överlåtelsebeslut och exportföljedokument som gäller ditt företag. Som webbdeklarant vid transitering måste du däremot alltid besöka tullen när du inleder en transitering.

Som identifierad deklarant kan du i de flesta av Tullens tjänster också använda dina tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer, och du kan se och använda dina deklarationer en viss tid efter inlämnandet.

Som oidentifierad deklarant kan du bara använda deklarationstjänsten för export, deklarationstjänsten för transitering och i vägtransporter deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX).

En oidentifierad exportdeklarant måste hämta både överlåtelsebeslutet och det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet hos tullen och kan inte använda tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer.

Meddelandebaserad deklarering

Med meddelandebaserad deklarering mellan företag och Tullen avses elektronisk dataöverföring med formbundna meddelanden. Meddelandena förmedlas till Tullen i XML-format och till Tullens äldre system i EDIFACT-format.

Vid meddelandebaserad deklarering kan du välja mellan två sätt:

 • direkt meddelandedeklarering via Internet utan operatör eller
 • meddelandedeklarering via en operatör som befullmäktigat av Tullen.

Tullen ämnar upphöra med meddelandedeklarering via operatör inom några år.

Du kan skicka meddelandebaserade deklarationer till följande av Tullens deklarationssystem på båda sätten:

 1. Införsel- och utförseldeklarationer (AREX-systemet)
 2. Tulldeklarationer vid import (ITU-systemet)
 3. Tulldeklarationer vid export och anmälningar om ankomst till utförselstället (ELEX-systemet)
 4. Transiteringsdeklaration (NCTS-transiteringssystemet)
 5. Statistikdeklarationer över EU-intern handel (Intrastat-systemet)
 6. Momsdeklarationer vid Ålands skattegräns (ALA-systemet), bara direkt meddelandedeklarering.

Förutsättningar för meddelandedeklarering:

 • Dataförbindelser för förmedling av meddelandena
 • Programvaror med vilka man kan skicka deklarationer till Tullens olika system
 • Tullens tillstånd till meddelandedeklarering
 • Testning av programvaror och dataförbindelser med Tullen
 • För direkt meddelandedeklarering ett av Befolkningsregistercentralen beviljat servercertifikat för att kunna skapa och förmedla meddelanden
 • För meddelandedeklarering via operatör ett avtal med en teleoperatör.

Ta kontakt

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
må–fr 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgvqr

Tekniskt stöd / EDI-stöd  /teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag