Tullförfarandena i Importförtullningstjänsten – information för företag

Importförtullningstjänsten kan användas av Tullens kontant- och kreditkunder. I tjänsten kan du lämna in fullständiga tulldeklarationer i en fas för post- och fraktförsändelser vid förfarandena nedan.

EU-förfaranden

4000 Överlåtelse av varor till fri omsättning och konsumtion
4010 Import och överlåtelse till fri omsättning av varor som exporterats slutgiltigt
4051 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor underkastade aktiv förädling
4053 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt importerade varor
4071 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som varit hänförda till tullagerförfarandet
4091 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor hänförda till bearbetning under tullkontroll
4200 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som utförs till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)
4271 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till tullagerförfarandet och som kommer att utföras till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)
4500 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar överföring till ett punktskattefritt eller momsfritt lager av tredjelandsvaror
4571 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar överföring till ett punktskattefritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till tullagerförfarandet
4900 EU-import till Åland och import från ett område som står utanför EU:s mervärdesskattesystem till Fastlandsfinland eller Åland
6121 Återimport av varor som hänförts till passiv förädling
6122 Återimport av varor som hänförts till passiv förädling (annan än den som avses under kod 21)
6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick

Följande tullförfaranden med ekonomisk verkan är tillåtna för kreditkunder:

5100 Hänförande av varor till aktiv förädling
5110 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export och överlåtelse av dessa varor till aktiv förädling
5171 Överlåtelse till aktiv förädling av varor som hänförts till tullagerförfarandet
5300 Hänförande

Nationella förfaranden

999 Inget nationellt förfarande
C01 Flyttgods
C07 Försändelser av ringa värde (högst 150 euro)
C18 Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se villkor och tillstånd
C30 Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål
C31 Trycksaker och reklammaterial
C32 Produkter som används eller förbrukas vid handelsmässa eller liknande, utom alkohol, tobak eller bränslen
C33 Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

D01 Lastpallar
D02 Containrar
D03 Transportmedel
D04 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
D05 Välfärdsmateriel för sjöfolk
D06 Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer
D07 Medicinsk och kirurgisk samt laboratorieutrustning
D08 Djur
D09 Djur och varor för traditionell verksamhet i gränsområden
D10 Ljud-, bild- och datamedier
D11 Reklammaterial
D12 Yrkesutrustning
D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig materiel
D14 Emballagen, fyllda
D15 Emballagen, tomma
D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
D17 Specialverktyg och -instrument
D18 Varor för testning eller provning
D19 Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan hävas, om testningen av varorna inte ger godtagbara resultat
D20 Varor för att användas i tester eller experiment
D21 Varuprover
D22 Ersättningsproduktionsmedel
D23 Varor som ska ställas ut eller användas på offentliga arrangemang
D24 Försändelser för godkännande (två månader)
D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter
D26 Icke-nytillverkade varor som importeras för att säljas på auktion
D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning
D28 Varor som importeras i särskilda situationer utan ekonomisk betydelse
D29 Varor som vid enstaka tillfällen importeras för en period på högst tre månader
D51 Temporär import med partiell befrielse från importtullar

3RF Vetenskapliga instrument och apparater
3RG Laboratoriedjur för forskningsändamål utan vederlag
3RI Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag
3RJ Diverse dokument och artiklar utan vederlag till myndigheter och organisationer

7AH Sedlar och mynt som avses i 59 § 1 punkten
7AI Tandproteser som avses i 36 § 3 punkten  (R.2658/87, MomsL 94 § 1.11)
7AK ADB-specialprogram, då importören är en näringsidkare (R.2658/87, MomsL 94 a §)
7FE Regeln om importlättnad avsedd att avskaffa dubbelbeskattning
7KP Försvarsmateriel
7MD Diplomatvaror
7RA Returvaror som sålts skattebelagda
7RB Returvaror som sålts skattefria
7SA Aktiv förädling enligt - sedvanligt tillståndsförfarande
7SB Aktiv förädling enligt - förenklat tillståndsförfarande
7UA Passiv förädling - sedvanligt tillståndsförfarande
7UB Passiv förädling - förenklat tillståndsförfarande
7WE Överföring till ett punktskattefritt lager

Följande nationella förfaranden är tillåtna för kreditkunder:

7DA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa som ingår i varukoderna i brukstariffen men inte i B-delen i de särskilda bestämmelserna för Kombinerade nomenklaturen, och vars varukod har en fotnot
7EA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - övriga varor som nämns i varukodstexterna och fotnoterna i Kombinerade nomenklaturen
7EB End-use - förenklat tillståndsförfarande - övriga varor som nämns i varukodstexterna och fotnoterna i Kombinerade nomenklaturen
7FA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa som ingår i varukoderna i brukstariffen men inte i B-delen i de särskilda bestämmelserna för Kombinerade nomenklaturen, och vars varukod har en fotnot. Momsfri.
7HA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - civila luftfartyg samt vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa. Momsfri (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser B och motsvarande fotnot till varukoden)
7LA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - civila luftfartyg samt vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser B och motsvarande fotnot till varukoden)
7NA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - reservdelar och utrustning till fartyg samt varor som avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar och slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa plattformar med fastlandet (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelserna A)
7PA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - reservdelar och utrustning till fartyg.  Momsfri (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser A)

Det är inte möjligt att använda andra förfaranden i Importförtullningstjänsten.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning