Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd med firmateckningsrätt vid företaget än den verkställande direktören sköter tullärenden. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Hur ges och begärs fullmakterna?
Sidospecifika anvisningar

Vilka är Suomi.fi-fullmakterna för tullärenden?

Fullmaktskodens namn och beskrivning av de befogenheter som omfattas av fullmaktskoden:

Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom och ge statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer samt sända och ta emot meddelanden som hänför sig till deklarationerna.

Tullklarering

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar ange deklarationer och uppgifter i samband med tullklarering, se på de deklarationer som hen angett och beslut som hänför sig till dem samt sända och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.

Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.

Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast på ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.

 • Fullmaktskoderna för tillstånden är i kraft i alla Finlands och EU:s tillståndstjänster!

Ansökan om tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, skapa, komplettera och sända tillståndsansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Meddelandedeklarering i tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar sända deklarationsmeddelanden som hänför sig till tullverksamheten samt ta emot svarsmeddelanden.

 • För kundtestningar som behövs för att påbörja meddelande-deklarering

Ålands skattegräns

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska sammanfattande deklarationer vid import över Ålands skattegräns.


Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid ansökan om tillstånd via EU:s e-tjänster

Gäller för följande tjänster:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • eBTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd

Med ’tillstånd’ avses i denna text unionstillstånd, beslut om bindande klassificeringsbesked och AEO-tillstånd.

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-tunnistusta käytetään aina, kun kirjaudutaan palveluun. Jos yrityksen toimitusjohtaja, tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, selailee, valmistelee tai hakee lupia itse, hän ei tarvitse Suomi.fi-valtuutusta, vaan pelkkä Suomi.fi-tunnistus riittää, koska hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa lupa-asioita.

När behövs också Suomi.fi-fullmakt?

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd vid företaget än den verkställande direktören vill bläddra i, bereda eller söka tillstånd. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Vad måste företag som ansöker om unionstillstånd fatta beslut om innan Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk?

 • Vem söker tillstånden i tjänsten i praktiken: verkställande direktören eller någon annan anställd?

 • Vem beviljar fullmakter som behövs av andra inom företaget: verkställande direktören eller någon annan anställd?

Vad ska en verkställande direktör som ansöker om unionstillstånd göra i praktiken?

 1. Verkställande direktören söker själv tillstånden i tjänsten.
  Verkställande direktören behöver inte bevilja Suomi.fi-fullmakter till någon. Verkställande direktören har på basis av sin status rätt att sköta företagets tillståndsärenden.

 2. Verkställande direktören söker inte själv tillstånden i tjänsten, men beviljar fullmakterna inom företaget.
  Verkställande direktören beviljar alla anställda vid företaget som sköter tullärenden ärendefullmakt att sköta tillståndsärenden på företagets vägnar.

 3. Verkställande direktören söker inte själv tillstånden i tjänsten och beviljar inte heller fullmakter inom företaget.
  Verkställande direktören ger en anställd fullmaktsrätt, varefter denne person har rätt att bevilja ärendefullmakter till sig själv och andra anställda vid företaget.

Hur omfattande befogenheter behövs och beviljas?

Innan befullmäktigandet, ska företaget bestämma hur omfattande befogenheter den anställda som sköter tullärenden ska ha och hur omfattande rättigheter man vill ge de anställda.

Det är viktigt att ta i beaktande, att den anställda med befullmäktigandet får rätten att sköta alla företagets tillståndsärenden även i de andra e-tjänsterna gällande EU-tillstånd och beslut.Förutom detta får den anställda också rätten att använda den nationella tjänsten Tillstånd när Suomi.fi-identifikation införs i den.

Vad heter fullmakterna som används?

De Suomi.fi-fullmakter för tullärenden som används i ansökningsprocessen för tillstånd hör till ämneskategorin ”Import och export”. För Tullens fullmakter används inte fullmaktsspecifikationer. Namnen på fullmakterna och deras rättigheter är:

 • Granskning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.
 • Beredning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast till ansökningar.
 • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd, bereda ansökningar, skicka och ta emot meddelanden samt skicka tillståndsansökningar.

Samma fullmaktskoder används också i Tullens nationella e-tjänst Tillstånd och i EU:s e-tjänster för tillstånd och beslut som öppnas 1.10.2019. EU:s nya e-tjänster är tjänsten för Beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI) och den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO).

Befullmäktigande av en anställd vid företaget som söker tillstånd

Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj för företagets del de ärenden och det företag för vilket du uträttar ärenden.
 3. Välj "Ge fullmakt" och antingen fullmaktstypen
  1. Ärendefullmakt: personen eller företaget har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning eller
  2. Fullmaktsrätt: personen har rätt att bevilja ärendefullmakter för företagets räkning.
 4. Lägg till den anställdas namn och personbeteckning i delen Parter.
 5. Välj de ärenden som den befullmäktigade kan uträtta
  1. granskning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  2. beredning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  3. ansökan om tillstånd för tullverksamhet.
 6. Välj tillståndets giltighet.
 7. Granska och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Närmare bildanvisningar gällande befullmäktigande finns på Suomi-fi webbplatsen.

Befullmäktigande av ett ombud, dvs. ett annat företag

Fullmakt behövs också om företaget vill befullmäktiga ett ombud att sköta ansökningsprocessen för tillstånd.

Tullen rekommenderar inte att Suomi.fi-fullmaktstjänsten används då ett ombud sköter tullklarering elektroniskt på huvudmannens vägnar, eftersom ombudet får se alla huvudmannens uppgifter.Om du trots allt vill använda ombud, rekommenderar vi att du kontaktar Tullens företagsrådgivning.

Användarstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Medborgarrådgivning, tfn 0295 000, [email protected]
Tullärenden: Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 020 50


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag