Identifiering i Tullens e-tjänster

I de flesta av Tullens e-tjänster ska man identifiera sig innan man kan använda tjänsten. På varje tjänsts webbsida berättas det närmare om vad oidentifierade och identifierade användare kan göra i tjänsten.

Varför lönar det sig att identifiera sig i Tullens tjänster?

Fastän användningen av någon e-tjänst inte kräver identifiering går användningen smidigare om man är identifierad. Identifierade användare får oftast sitt ärende uträttat elektroniskt utan något besök på tullkontoret.  Identifierade användare kan också använda sina tidigare inlämnade deklarationer som underlag för nya deklarationer och se på sina deklarationer i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Webbdeklaranterna vid transitering måste däremot alltid besöka tullen när de påbörjar transiteringar.

Mera information om identifiering

En del av tjänsterna som beskrivs i menyerna tas i bruk inom den närmaste framtiden. Vi berättar om de nya tjänsterna och ibruktagandet i våra kundmeddelanden.

Privatkunder

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna
 • inge exportdeklarationer
 • ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer
 • skicka en fråga till vår tjänst Fråga tullrådgivningen.

 

Du kan identifiera dig på olika sätt

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
 • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Befolkningsregistercentralen eller  yrkeskort för social- och hälsovården).

Läs mer om Suomi.fi-identifieringsmetoder som Tullen använder sig av: Information om identifikation (Suomi.fi)

Om det inte är mögligt för dig att uträtta tullärenden med identifiering kan du sköta ärenden hos oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud, t.ex. speditionsfirma eller posten. Varor kan inte förtullas per telefon eller e-post.

EU-medborgares identifiering

eIDAS-identifikation för utländska EU-medborgare införs i alla våra tjänster, som förnyas som bäst. Den första är förtullningstjänsten för personkunder (nuvarande deklarationstjänsten för import). Enligt nuvarande plan lanseras den nya förtullningstjänsten för personkunder under år 2019.

Tyvärr kan eIDAS-identifikation inte ännu användas i vår deklarationstjänst för import, deklarationstjänst för export, i tjänsten fråga tullrådgivningen och tjänsten för leverans av bifogade filer. Du kan dock sköta ärenden med oss på följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att upprätta importdeklarationen, dvs. sköta förtullningen, åt dig i deklarationstjänsten för import.
 • Ring tullrådgivningen och be om råd.

 • Befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta förtullningen för dig.
 • Inge exportdeklarationen utan att identifiera dig i deklarationstjänsten för export.
 • Skicka bilagor till Tullen per e-post.
 • Besök ett tullkontor. Kontaktuppgifter och öppettider

Tillbaka upp

Företag och samfund

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna
 • inge exportdeklarationer
 • ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer
 • inge deklarationer om befordran av varor inom transiteringsområdet
 • inge deklarationer gällande införsel och utförsel av varor
 • inge tullagerdeklarationer
 • skicka en fråga till tjänsten Fråga tullrådgivningen
 • ansöka om EORI-nummer
 • ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering vid tullagring
 • inge Intrastat-deklarationer över EU-internhandeln
 • inge mervärdesskattedeklarationer vid import till Åland
 • testa direkt meddelandedeklarering för tullagring
 • testa sändning av bilagor till import-, export- och tullagerdeklarationer med meddelanden via direkt meddelandedeklarering.
   

I alla Tullens e-tjänster övergår man till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter stegvis

Först tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i tjänsten Kommissionens system för Tullbeslut (CDS). I databasen för beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI) och i den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO) tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i oktober. I fråga om Ålands skattegränsdeklarering (ALA), import, export, Intrastat-deklarering, deklarering av säkerhetsuppgifter, transitering och andra tillståndsärenden torde Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk under år 2019.

För identifiering av utländska personer och befullmäktigande av särskilda grupper tas lösningar fram senare. Vi informerar separat om dessa.

Tjänsterna publiceras på denna sida vartefter Suomi.fi identifiering och -fullmakter tas i bruk i dem. Katso-identifiering kan användas tills tjänsten tas ur bruk.

Alla Tullens fullmakter syns i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

Identifiering genom användning av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till e-tjänsten. Vid Suomi.fi-identifikation används personliga nätbankskoder, mobilidentifikation eller certifikatkort.
Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd med firmateckningsrätt vid företaget än den verkställande direktören sköter tullärenden. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Hur ges fullmakt i praktiken?

Verkställande direktören kan ge fullmakter i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi

 

Suomi.fi ärendefullmakter i Tullens e-tjänster

Systemet för tullbeslut (CDS)

Granskning av tillstånd för tullverksamhet: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.

Beredning av tillstånd för tullverksamhet: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast på ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.

Ansökan om tillstånd för tullverksamhet: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, skapa, komplettera och sända tillståndsansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Identifiering med Katso-koder

Företag kan logga in i flera av våra tjänster med en avgiftsfri Katso-kod. Katso-kod kan också användas av sammanslutningar och andra offentliga organisationer som har ett FO-nummer. Utöver en Katso-kod med behörigheten Huvudanvändare kan också andra behörigheter användas i våra tjänster.

Hur ansöker jag om en Katso-kod?

Ansök om en Katso-kod hos Skatteförvaltningen. Anvisningar om skapande av Katso-kod och underkoder samt om Katso-auktorisering (vero.fi).

Support vid användning av Katso-tjänsten  får du på telefontjänsten 029 497 040.

Katso-koder och -behörigheter i Tullens e-tjänster

Deklarationstjänsten för Intrastat
Huvudanvändarkod, Kod för sekundär huvudanvändare, Katso-kod + behörigheten TULL Intrastat, Katso-underkod (företagets representant)

Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för export
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för import
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för transitering
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för tullagring
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Tjänsten för leverans av bifogade filer
Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Testningstjänsten för meddelandedeklarering
Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens behörighet Tjänsteleverantör

Tillståndstjänster
Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, läsrättigheter
Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, handläggare
Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, huvudanvändare

Tjänsten Fråga tullrådgivningen
Katso-kod (inga användarroller)

Tjänsten för ansökan om EORI-nummer
Katso-kod (inga användarroller)

Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
Huvudanvändarens kod, behörigheten Tjänsteleverantör

Tillbaka upp

Närmare beskrivning av Katso-användarrollerna i tjänsten Tillstånd 

Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut på huvudvyn och se tillståndsbeslutens uppgifter i detalj. 


Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.


Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.  Användaren kan också skicka ansökningar och information och begäranden gällande tillstånd till Tullen.Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag