Användarvillkor för deklarationstjänsen för import – privatpersoner

Villkor gällande deklarationsuppgifter och deklarering:

 • Tulldeklarationen får inte skickas till Tullen förrän du fått besked från fraktföraren om att din försändelse har anlänt och att du kan tullklarera den. Beskedet kan komma elektroniskt eller i pappersform.
 • Tullen har rätt att kräva att personbeteckningen anges i tulldeklarationen (dataombudsmannens tillstånd).
 • Med en tulldeklaration får endast sådana varor deklareras som omfattas av en enda beställning.
 • Du ansvarar för riktigheten av de uppgifter du anger. Var omsorgsfull: Tullen har rätt att ta ut felavgift eller tullhöjning om det visar sig att du angett uppgifterna felaktigt eller vilseledande.
 • Du ska inneha en handling som visar varans värde och andra eventuella handlingar som behövs vid importen av varan. Handlingarna ska lämnas till Tullen om Tullen så kräver.
 • Om du inte lämnar handlingarna till Tullen eller om du inte korrigerar din tulldeklaration när Tullen så begär, har Tullen rätt att ogiltigförklara din deklaration. Då ska tullklareringen göras om från början.
 • Importskatt ska betalas för en gåva vars värde överstiger 45 euro. Du ska vid behov kunna visa upp en tillförlitlig utredning för Tullen av värdet på den vara du fått som gåva.
 • Tullen har rätt att granska varan utan att du är närvarande.
 • Förfallodagen för det förtullningsbeslut som Tullen genererar infaller 10 dagar efter beslutets datum. Om förtullningsbeslutet inte betalas senast på förfallodagen, beräknar Tullen ränta på beslutet efter förfallodagen. Också räntan ska betalas innan varan överlåts.
 • Handlingarna som anknyter till förtullningen ska förvaras i 6 år efter innevarande år. Vid begäran ska du skicka handlingarna till Tullen.

Reglerna ovan grundar sig på EU:s tullagstiftning och den nationella tullagen.

Begränsning av deklarationstjänsen för import :

 • Med importförtullningstjänsten får du inte som privatperson förtulla flyttgods, vapen, jakttroféer eller levande djur.
 • Som privatperson får du inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. Därmed kan du inte förtulla tobaksprodukter med deklarationstjänsten för import.

Tjänstetillhandahållarens ansvar

 • Tjänsten tillhandahålls utan förbindelse och inga garantier ges för att tjänsten fungerar. Tullen svarar inte för de kostnader, förluster eller andra eventuella skador som kan åsamkas av användningen av denna tjänst.
 • Tullen svarar inte för innehållet i eller funktionen hos andra tjänstetillhandahållares tjänster som man kan komma åt via denna tjänst, som t.ex. identifieringstjänsterna eller nätbankstjänsterna.

Om du inte godkänner dessa användarvillkor, kan du inte använda Tullens deklarationstjänsen för import.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag