Befrielse från antidumpningstull genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning i fråga om vissa essentiella cykeldelar med ursprung i Kina, när delarna används för montering av elcyklar, elsparkcyklar eller sparkcyklar 

Vissa essentiella cykeldelar med ursprung i Kina kan importeras genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning. Inga antidumpningstullar behöver betalas när delarna används vid tillverkning av elcyklar, elsparkcyklar, sparkcyklar eller motsvarande färdmedel (inte vanliga cyklar) eller när de används som reservdelar. (Kommissionens förordning (EG) nr 88/97, artikel 14 d.)

Du behöver tillstånd av Tullen för att kunna tillämpa förfarandet för slutanvändning. Du kan ansöka om tillståndet i tulldeklarationen eller så kan du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral på förhand. 

När kan du inte utnyttja befrielsen?

Du kan inte utnyttja den befrielse från antidumpningstullar som avses i denna anvisning i följande situationer:  

 • Om du importerar essentiella cykeldelar med ursprung i Kina och tillverkar vanliga cyklar av dem. Befrielse från antidumpningstullen på delar till vanliga cyklar kan också fås på vissa villkor. Läs en separat anvisning om befrielse från antidumpningstullen på cykeldelar med ursprung i Kina avsedda för vanliga cyklar.
 • Om cykeldelarna redan vid import utgör en komplett eller inkomplett cykel som skulle klassificeras enligt varukod 8712 00 (cyklar utan motor) eller 8711 60 (cyklar med hjälpmotor).
  • Observera att delarna anses utgöra en komplett eller inkomplett cykel även om de har beställts av olika avsändare, när de har förpackats i samma lastenhet och deras ankomst anmäls till tullen samtidigt.
  • På basis av de förklarande KN-anmärkningarna till varukod 8712 00 (tillämpas också på varukod 8711 60) anses som en inkomplett cykel monterade och icke-monterade cykeldelar när de består av ram, gaffel och minst två av följande delar:
   • ett hjulpar
   • ett vevparti (se de förklarande anmärkningarna till undernummer 8714 96 30),
   • en styrenhet (inbegripet styre och styrstång)
   • ett bromssystem.

De essentiella cykeldelarna definieras i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 71/97. Följande varor anses som essentiella cykeldelar (KN-numren är kontrollerade och  uppdaterade 8.11.2022): 

 • målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade ramar (KN-nummer ex 8714 91 10)
 • målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade framgafflar (KN-nummer ex 8714 91 30)
 • kedjeväxlar (KN-nummer 8714 99 50)
 • vevpartier (KN-nummer 8714 96 30)
 • kedjekransar för hjul med frigång (KN-nummer 8714 93 00), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • andra bromsar (KN-nummer 8714 94 20), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • bromsspakar (KN-nummer 8714 94 90) vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul (KN-nummer 8714 99 90), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • styren (KN-nummer 8714 99 10).

Kedjekransar för hjul med frigång, bromsspakar, andra bromsar och kompletta hjul kan presenteras både i satser och på annat sätt.


Hur kan jag få befrielse från antidumpningstull?

Cykeldelarna ska vid importen deklareras till förfarandet för slutanvändning som förutsätter tillstånd av Tullen. Du kan ansöka om tillstånd till slutanvändning i tulldeklarationen eller så kan du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral på förhand. 

Om en elcykel, elsparkscykel, sparkcykel eller ett motsvande färdmedel monteras på flera adresser ska alla platser uppges när tillståndet söks.  

Om du överför varorna till en annan aktör, ska en överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) göras. Läs mera i kundanvisningen Överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) till en annan person under förfarandet för slutanvändning.  

Tidsfrist och avslutande av förfarandet

Vid förfarandet för slutanvändning fastställs alltid en tidsfrist för avslutande av förfarandet. Tidsfristen är den tid som du behöver för tillverkningen av produkten. Om tillverkningen tar längre än tolv månader, motivera den tid du behöver. Tullbevakningen upphör när de importerade delarna använts enligt slutanvändningen, dvs. när en elcykel, elsparkcykel, sparkcykel eller ett motsvarande färdmedel monterats av delarna.

För varorna ska en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret. Avräkningsnotan visar att varorna har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen. Avräkningsnotan ska inlämnas senast 30 dagar efter att tidsfristen för förfarandet har löpt ut. Vid detta förfarande visar aktören med bokföringen att varorna använts för det särskilda ändamålet, dvs. att elcyklar, elsparkscyklar, sparkcyklar eller motsvande färdmedel tillverkats av delarna. Som identifieringsmetod ska man ange förfarandebokföringen och adressen där bokföringen förvaras.

Se anvisningarna om avräkningsnotan på webbsidan Slutanvändning.

Garanti krävs

För varor krävs alltid en garanti när de frigörs för förfarandet för slutanvändning. Garantin krävs för de antidumpningstullar som inte tas ut. Garantin förblir reserverad tills övervakningstullkontoret har handlagt avräkningsnotan som aktören skickat.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • begärt förfarande ”44 – Slutanvändning”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande”, om det inte finns något föregående förfarande
 • kod för ytterligare förfarande 665
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet, t.ex. ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • för reservering av ansvarsgarantin, följande två koder för ytterligare uppgifter i varupostuppgifterna: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling ”100”
 • Därtill ska ett Taric-tilläggsnummer anges för reservering av garanti för antidumpningstullen. Anmäl det med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” och ange som dess beskrivning koden för antidumpningstullen gällande importören ”8900 – Övriga”.
 • Taric-tilläggsnummer med vilket du ansöker om befrielse från antidumpningstull:
  • ”8835 – Cykeldelar som används för montering av cyklar försedda med hjälpmotor”, när du importerar delar till elcyklar.
  • ”C549 – Essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av andra fordon som varken är cyklar eller cyklar försedda med hjälpmotor”, när du importerar delar till elcyklar, elsparkcyklar, sparkcyklar eller motsvande färdmedel.
 • tillståndet för slutanvändning enligt det Taric-villkor som gäller för varukoden på följande sätt:
  • Om du är meddelandedeklarant, ange tillståndet i uppgifterna om varuposten under ”Bifogade dokument” med koden ”D019”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som identifierare. Om du ansöker om tillståndet med tulldeklarationen, ange ”N/A” som identifierare 
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, ange tillståndet i uppgifterna om varuposten under ”Taric-uppgifter och Certifikat” med koden ”D019”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som referens. Om du ansöker om tillståndet med tulldeklarationen, ange ”N/A” som referens.

Om du har ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral

Ange uppgifterna om tillståndet i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i meddelandet under ”Tillstånd” 
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. På sidan ”Tillståndsansökan” anges samma uppgifter som i en meddelandedeklaration.  

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange uppgiften om tillståndsansökan med koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, ange uppgiften med koden ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontoret som övervakar förfarandet anges endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Karaktär av den förädling eller annan process som de varor som hänförs till förfarandet ska genomgå, t.ex. montering av elcyklar. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Den förädlade produkt som erhålls av varorna med en tiosiffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Förfarandebokföring alltid som varornas identifieringsuppgift med koden ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter, som kan användas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid kod ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • 1 – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • 2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • 4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • 5 – Utförande av analyser. 

I samband med importen uppbärs bara allmän tredjelandstull för varorna. Om importören inte är momsregistrerad hos Skatteförvaltningen uppbär Tullen också momsen för varorna. 


Hur kan jag få befrielse från både antidumpningstull och allmän tull?

Vissa cykeldelar kan få befrielse inte bara från antidumpningstull utan också från allmän tredjelandstull. Då ska delarna deklareras till förfarandet för slutanvändning och samtidigt ska tilldelning av en autonom tullkvot sökas för delarna (förmånsbehandling 120) eller tillämpning av en autonom tullbefrielse (förmånsbehandling 110) sökas för delarna..

Du behöver tillstånd av Tullen för att kunna tillämpa förfarandet för slutanvändning. Du kan ansöka om tillstånd till slutanvändning i tulldeklarationen eller så kan du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral på förhand. Därtill ska varorna som importeras rymmas i tullkvoten. Kvottilldelning söks alltid i tulldeklarationen. Om du vill utnyttja en autonom tullbefrielse ansök om tillstånd till slutanvändning och ange i tulldeklarationen förmånsbehandlingskoden för autonom tullbefrielse.

Om en elcykel, elsparkscykel, sparkcykel eller ett motsvande färdmedel monteras på flera adresser ska alla platser uppges när tillståndet söks.

Om du överför varorna till en annan aktör, ska en överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO) göras.  Läs mera i kundanvisningen Överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) till en annan person under förfarandet för slutanvändning.  

Tidsfrist och avslutande av förfarandet

Vid förfarandet för slutanvändning fastställs alltid en tidsfrist för avslutande av förfarandet. I detta fall är tidsfristen den tid som du behöver för tillverkningen av produkten. Om tillverkningen tar längre än tolv månader, motivera den tid du behöver. Tullbevakningen upphör när de importerade delarna använts enligt slutanvändningen, dvs. när en elcykel, elsparkcykel, sparkcykel eller ett motsvarande färdmedel monterats av delarna.

För varorna ska en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret. Avräkningsnotan visar att varorna har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen. Avräkningsnotan ska inlämnas senast 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Vid detta förfarande visar aktören med bokföringen att varorna använts för det särskilda ändamålet, dvs. att elcyklar, elsparkscyklar, sparkcyklar eller motsvande färdmedel tillverkats av delarna. Som identifieringsmetod ska man ange förfarandebokföringen och adressen där bokföringen förvaras.

Se anvisningarna om avräkningsnotan på webbsidan Slutanvändning.

Garanti krävs

För varor krävs alltid en garanti när de frigörs för förfarandet för slutanvändning. Garantin krävs för den tredjelandstull och antidumpningstull som inte tas ut vid importen. Garantin förblir reserverad tills övervakningstullkontoret har handlagt avräkningsnotan som aktören skickat.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • begärt förfarande ”44 – Slutanvändning”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande”, om det inte finns något föregående förfarande
 • kod för ytterligare förfarande 665
 • förmånsbehandling
  • ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land (erga omnes)”, om du ansöker om kvottilldelning 
  • ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land”, om du ansöker om tillämpning av en autonom tullbefrielse.
 • numret på kvoten, om du ansöker om kvottilldelning
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet, t.ex. ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • för reservering av ansvarsgarantin, följande två koder för ytterligare uppgifter i varupostuppgifterna: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning.
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling ”100”
 • Därtill ska ett Taric-tilläggsnummer anges för reservering av garanti för antidumpningstullen. Anmäl det med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” och ange som dess beskrivning koden för antidumpningstullen gällande importören ”8900 – Övriga”.
 • Taric-tilläggsnummer med vilket du ansöker om befrielse från antidumpningstull:
  • ”8835 – Cykeldelar som används för montering av cyklar försedda med hjälpmotor”, när du importerar delar till elcyklar.
  • ”C549 – Essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av andra fordon som varken är cyklar eller cyklar försedda med hjälpmotor”, när du importerar delar till elcyklar, elsparkcyklar, sparkcyklar eller motsvande färdmedel.
 • tillståndet för slutanvändning enligt det Taric-villkor som gäller för varukoden på följande sätt: 
  • Om du är meddelandedeklarant, ange tillståndet i uppgifterna om varuposten under ”Bifogade dokument” med koden ”D019” samt med koden ”N990”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som båda kodernas identifierare. Om du ansöker om tillståndet med tulldeklarationen, ange ”N/A” som båda kodernas identifierare.
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, ange tillståndet i uppgifterna om varuposten under ”Taric-uppgifter och Certifikat” med koden ”D019” samt med ”N990”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som referens för båda koderna. Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen, ange ”N/A” som referens för båda koderna.

Om du har ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral

Ange uppgifterna om tillståndet i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i meddelandet under ”Tillstånd” 
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. På sidan ”Tillståndsansökan” anges samma uppgifter som i en meddelandedeklaration.  

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange uppgiften om tillståndsansökan med koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, ange uppgiften med koden ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontoret som övervakar förfarandet endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Karaktär av den förädling eller annan process som varorna ska genomgå, t.ex. montering av elcyklar. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Den förädlade produkt som erhålls av de varor som hänförs till förfarandet med en tiosiffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Förfarandebokföring alltid som varornas identifieringsuppgift med koden ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter, som kan användas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid koden ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • 1 – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • 2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • 4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • 5 – Utförande av analyser. 

Om importören inte är momsregistrerad hos Skatteförvaltningen uppbär Tullen momsen för varorna i samband med importen. 


Frågor?