Kundmeddelande 29.4.2016
Definition av exportör fr.o.m. 1.5.2016

29.4.2016 9.34 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.57
Pressmeddelande

Detta meddelande innehåller anvisningar i korthet för export av unionsvaror. En mera omfattande anvisning publiceras inom den närmaste framtiden. EU-kommissionens slutliga anvisning fattas fortfarande.

Med exportör avses i artikel 1.19 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446:

a) en person etablerad inom unionens tullområde som vid tidpunkten för deklarationens godtagande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och har befogenhet att besluta om att varorna ska föras till en destination utanför unionens tullområde,

b) en privatperson som transporterar de varor som ska exporteras, om dessa varor ingår i denna privatpersons personliga bagage,

c) i övriga fall, den person som är etablerad inom unionens tullområde och som har befogenhet att besluta om att varorna ska föras till en destination utanför unionens tullområde.

I fråga om aktörer vars stadgeenliga hemort eller administrativa huvudsäte finns utanför unionen förutsätter ”etablering inom unionens tullområde” ett fast driftställe där affärsverksamhet bedrivs samt en fast personal. En momsregistrering i Finland eller ett EORI-nummer som tilldelats ett utländskt företag från Finland räcker inte ensamt för att uppfylla kriterierna för att vara etablerad inom unionens tullområde.

Exportör etablerad utanför EU kan anlita indirekt ombud 

Enligt EU-kommissionens anvisningar ska en exportör som är etablerad utanför EU anlita ett indirekt, EU-etablerat ombud som inger exportdeklarationen i eget namn för exportörens räkning och samtidigt tar på sig ansvaret som exportör i tulldeklarationen. Det indirekta ombudet anges i exportdeklarationens fält ”Deklarant/Ombud”. Som kod för ombudskap anges 3.

En kund som registrerats som ombud vid Tullen får inge deklarationer som indirekt ombud bara om kunden anmält detta till Tullen i uppgifterna om registrerad exportkund.

I fältet ”Exportör” anges fortfarande den (faktiska) exportör som är etablerad utanför unionen och som dock enligt den nya bestämmelsen inte får agera som ”exportör med ansvar för exportdeklaration”.

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande