Ansökningar om kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu kan nu också skickas per e-post till Tullen

21.6.2017 15.12 | Publicerad på svenska 22.6.2017 kl. 9.15
Pressmeddelande

Tullen har tagit en ny e-postadress i bruk: puutullit(at)tulli.fi.

Tullen har tagit en ny e-postadress i bruk: puutullit(at)tulli.fi. Företag kan nu skicka ansökningar om kvottillstånd gällande ryskt trä med bilagor till denna adress. Ansökan ska undertecknas och skannas, likaså den försäkran där importören förbinder sig att den importerade kvantiteten kommer att bearbetas i EU inom ett år efter att varan övergått till fri omsättning. Ansökan ska också åtföljas av ett köpekontrakt. Själva kvottillståndet skickas även i fortsättningen i pappersform till sökanden. 

Innehavare av kvottillstånd kan också skicka rapporterna om den verkliga importen till denna e-postadress [email protected] Rapporten ska undertecknas och skannas. Följande rapporteringstid är 1–15.7.2017. Då anmäls de importerade mängderna för perioden 1.4–30.6.2017.

En försäkran på heder och samvete (Sworn Declaration) ersätter ett outnyttjat kvottillstånd som företaget inte kan återlämna eftersom en exportlicens redan utfärdats i Ryssland mot kvottillståndet. Företag ska även i fortsättningen skicka detta dokument till Tullen i pappersform till adressen:

Tullen
Utrikeshandels- och beskattnings­avdelningen
Förtullningsenheten
PB 512
00101 Helsingfors

Att komma ihåg: Om ett kvottillstånd varit oanvänt under mer än sex månader ska företaget meddela om det tänker använda tillståndet eller alternativt ska företaget återlämna det oanvända kvottillståndet till Tullen. Meddelandet kan också skickas till e-postadressen puutullit(at)tulli.fi.

Mera information:
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419
minna.raitanen(at)tulli.fi

Kundmeddelande