Vid import av trä inom kvoter från Ryssland är korrigeringskoefficienterna gällande bark nu 0,88 för gran och 0,87 för furu

31.3.2017 13.44 | Publicerad på svenska 31.3.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

Ändringen beror på ändringen av nomenklaturen 1.1.2017 både i Ryssland och i EU.

Sommaren 2012 infördes kvoter vid export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012, Europeiska unionens officiella tidning nr L 152, 13.6.2012). Kommissionen ändrade denna förordning senast den 22 april 2016 (förordning 2016/623, EUT nr L 106/2016).

Om den kvantitet som anges i tulldeklarationen har beräknats utan bark och den kvantitet som anges i kvottillståndet avser trä med bark, ska importören förse tillståndsmyndigheten med de korrekta importkvantiteterna med barken inräknad för varje tulldeklaration. Hittills har dessa kvantiteter beräknats med användningen av korrigeringskoefficienterna i bilaga III till förordning 498/2012. Efter ändringen av nomenklaturen har man på basis av tabellen inte längre entydigt kunnat se vilket KN-nummer som motsvarar vilken korrigeringskoefficient. Kommissionen har meddelat att koefficienten för gran är 0,88 och för furu 0,87. Ändringen är inte stor. Kommissionen ändrar bilagan till förordningen senare.

Mera information: Minna Raitanen, telefon 040 332 2419

Kundmeddelande