Kundmeddelande 5.2.2016
Bestämmelserna om frilager och frizoner ändras från och med 1.5.2016

5.2.2016 10.48 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

Frizonernas och frilagrens kontrolltyper avskaffas i unionens nya tullagstiftning. Från och med 1.5.2016 tillämpas endast ett frizonsförfarande.

I den nuvarande tullagstiftningen har frizonerna och frilagren delats i två kontrolltyper:

  • Kontrolltyp I: övervakning av en s.k. traditionell frizon eller ett traditionellt frilager där kontrollen går ut på att övervaka stängslet till frizonen
  • Kontrolltyp II: i frizonen tillämpas tullagerbestämmelserna i tillämpliga delar.

Frizonsförfarande

Enligt artikel 243 i nya tullkodexen (UTK) får medlemsstaterna utse delar av unionens tullområde till frizoner. För varje frizon ska man fastställa vilken yta som omfattas samt var infarts- och utförselställena är belägna. Frizonerna ska vara inhägnade och deras infarts- och utförselställen ska vara föremål för tullövervakning. Frizonsförfarandet är ett tullförfarande för vilket en tulldeklaration inte inges, men varorna ska anmälas till Tullen. Varor som omfattas av frizonsförfarandet får inte flyttas inom unionen såsom varor som hänförts till tullagerförfarandet.

Vad händer med frizoner och frilager av kontrolltyp I efter 1.5.2016?

De nuvarande frizonerna av kontrolltyp I uppfyller inte till alla delar kraven i den nya lagstiftningen. Därför ska aktören som innehar tillstånd för frizoner ansöka om att tillståndet upphävs med ett fritt formulerat brev till Tullens tillståndscentral. Tullagring lämpar sig för aktörer som bedriver en verksamhet som innefattar lagring av oförtullade varor. Tullagring möjliggör också befordran inom unionens område samt vanliga former av hantering som tidigare varit möjliga i frizoner.

Vad händer med frizoner av kontrolltyp II efter 1.5.2016?

Eftersom den nya lagstiftningen inte omfattar tillstånd för frizoner av kontrolltyp II så upphäver Tullens tillståndscentral tillstånden på myndighetsinitiativ. Aktörstillstånden för frizoner ändras till tullagertillstånd. 

Tullen kontaktar i mars de aktörer som innehar tillstånd för frizoner och frilager.

Mera information om tullagertyperna och ändringarna gällande lagring ges på Tullens webbplats och av Tullens företagsrådgivning: heli.leutonen(at)tulli.fi eller paivi.husu(at)tulli.fi.

Kundmeddelande