Tillverkar du tungstenelektroder med Taric-nummer 8101 99 10 10 och 8515 90 80 10 eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn till kommissionen.

6.9.2017 7.51 | Publicerad på svenska 6.9.2017 kl. 10.01
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska tungstenelektroder att upphöra att gälla den 5 juni 2018.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8101 99 10 10 och 8515 90 80 10. Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska tungstenelektroder.

Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 292, 2.9.2017. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar