Tillverkar du sämskläder med Taric-nummer 4114 10 10 00 och 4114 10 90 00 eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn av antidumpningstullen till kommissionen.

9.3.2017 10.22 | Publicerad på svenska 9.3.2017 kl. 10.29
Pressmeddelande

Tillverkar du sämskläder med Taric-nummer eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn av antidumpningstullen till kommissionen.

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiskt sämskläder att upphöra att gälla den 7 december 2017. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 4114 10 10 00 och 4114 10 90 00. Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt sämskläder. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr L 72, 8.3.2017. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande