Tillverkar du polyetentereftalat med varukod 390761 eller importerar du denna produkt från Indien? Tillverkare har nu möjlighet att lämna en skriftlig begäran om översyn av utjämningstullen till kommissionen.

23.8.2017 11.35 | Publicerad på svenska 23.8.2017 kl. 13.28
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds, kommer den sista giltighetsdagen för utjämningstullen vid import av polyetentereftalat (varukod 3907 61) med ursprung i Indien att vara den 24 maj 2018.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för polyetentereftalat med ursprung i Indien.

Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 279, 23.8.2017. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar