Tillverkar du stålprodukter belagda med organiskt material eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn av antidumpningstull och utjämningstull.

20.6.2017 11.32 | Publicerad på svenska 20.6.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen och utjämningstullen på kinesiska stålprodukter belagda med organiskt material att vara den 16 mars 2018.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för dessa produkter. Tillkännagivandena finns publicerade i EU:s officiella tidning nr C 187, 13.6.2017 och C 188, 14.6.2017. I tillkännagivandena anges kommissionens adress dit begäran kan skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar