Tillverkar du bioetanol eller importerar du bioetanol från Förenta staterna? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn till kommissionen.

19.6.2017 8.32 | Publicerad på svenska 19.6.2017 kl. 13.24
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på amerikansk bioetanol att upphöra att gälla den 23 februari 2018.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 och 3824 99 92 66.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för denna produkt. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 180, 8.6.2017. I tillkännagivandet anges kommissionens adress dit begäran kan skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar