Kundmeddelande 21.4.2016
Dröjsmålsränta enligt artikel 114.2 i unionstullkodexen fr.o.m. 1.5.2016

21.4.2016 13.43 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.52
Pressmeddelande

När unionstullkodexen (UTK) börjar tillämpas den 1 maj 2016 införs en dröjsmålsränta enligt UTK-artikel 114.2.

Den debiteras i samband med import- och exporttullar när   

  • tullskulden uppkommer enligt UTK-artikel 79 eller 82 till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser eller  
  • underrättelsen om tullskulden är en följd av en efterkontroll.

Dröjsmålsräntan debiteras i dessa fall från och med den dag då tullskulden uppkommit till och med dagen för underrättelsen. Räntesatsen bestäms enligt den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som Europeiska centralbanken tillämpade vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av två procentenheter. Ingen dröjsmålsränta debiteras om den enligt beslutet är mindre än 10 euro.

Utöver att dröjsmålsränta debiteras på tullskulder debiteras skattetillägg på mervärdesskatt och punktskatt enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1995/1556). Skattetillägget motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Skattetillägget beräknas dock för samma tid som dröjsmålsräntan, dvs. från och med den dag då tullskulden uppkommit till och med dagen för underrättelsen.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande