Kundmeddelande 31.3.2016
Giltighetstid för tillstånd till passiv förädling, slutanvändning, aktiv förädling suspensionssystemet och tillfällig införsel

31.3.2016 13.33 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.39
Pressmeddelande

Ulkoiseen jalostukseen, tiettyyn käyttötarkoitukseen (end use), sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmässä ja väliaikaiseen maahantuontiin myönnetyt kirjalliset luvat ovat voimassa luvan kohdassa 6 b mainittuun päivämäärään asti, kuitenkin enintään 1.5.2019.

Skriftliga tillstånd till passiv förädling, slutanvändning (användning för särskilda ändamål, end use), aktiv förädling suspensionssystemet och tillfällig införsel (temporär import) är i kraft fram till det datum som anges i punkt 6 b i tillståndet, dock högst till den 1 maj 2019.

Tillstånden ska dock från och med den 1 maj 2016 användas i enlighet med unionens tullkodex, den delegerade förordningen och genomförandeförordningen, och eventuella övergångsbestämmelser ska iakttas.

Mera information om den nya lagstiftningen: ny lagstiftning

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande