Importerar du City Cycle Industries-företagets cyklar från Sri Lanka? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

13.4.2017 8.44 | Publicerad på svenska 13.4.2017 kl. 13.14
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om en antidumpningstull borde tas ut för det srilankesiska City Cycle Industries-företagets cyklar.

I EU:s officiella tidning nr L 98, 11.4.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan, inom utsatt tid, begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 10 och 8712 00 70 91). Importen av City Cycle Industries-företagets cyklar ska registreras i nio månaders tid. Tullar kan tas ut retroaktivt, om de nödvändiga villkoren uppfylls. Eventuellt framtida betalningsansvar skulle bygga på resultatet av den återupptagna antidumpningsundersökningen. Företagets Taric-tilläggsnummer är B131.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar