Importerar du vinsyra med Taric-nummer 2918 12 00 90 från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

2.5.2017 11.00
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen vid import av kinesisk vinsyra borde fortsätta.

I EU:s officiella tidning nr C 122, 19.4.2017, berättas om översynens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av översynen samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar