Importerar du gödselmedel i fast form (bl.a. KN-nummer ex 3102 29 00) från Ryssland? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende

18.8.2017 16.10 | Publicerad på svenska 18.8.2017 kl. 16.34
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på gödselmedel i fast form borde ändras.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3102 29 00, 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 20. Gödselmedlen innehåller mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat.

Det finns två undersökningar. I EU:s officiella tidning nr C 271, 17.8.2017, berättas om undersökningarnas detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar