Importerar du bords- och köksartiklar av keramiskt material bl.a. med Taric-nummer ex 6911 10 00 90 från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

14.8.2017 14.21 | Publicerad på svenska 15.8.2017 kl. 10.11
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen på kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material borde fortsätta eller inte.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 81 10, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10.

I EU:s officiella tidning nr C 268, 12.8.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar