Importerar du bords- och köksartiklar av keramiskt material, bl.a. KN-nummer ex 6911 10 00, från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

13.4.2017 13.28 | Publicerad på svenska 13.4.2017 kl. 14.16
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om produktomfattningen för antidumpningstullen på kinesiska bords- och köksartiklar borde minskas.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10). Nu undersöker kommissionen om keramiska skärverktyg, keramiska rivjärn, keramiska saxar, keramiska vässare och keramiska kaffekvarnar borde undantas från produktdefinitionen för de gällande antidumpningsåtgärderna.

I EU:s officiella tidning nr C 117, 12.4.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningen samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande