Importerar du ferrokisel från Egypten eller Ukraina (bl.a. KN-nummer 7202 21 00)? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende

2.8.2017 16.31 | Publicerad på svenska 3.8.2017 kl. 11.30
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av ferrokisel med ursprung i Egypten och Ukraina. I EU:s officiella tidning nr C 251, 2.8.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan, inom utsatt tid, begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar