Kundmeddelande 15.3.2016
Giltighetstid för tillstånden till bearbetning under tullkontroll och aktiv förädling enligt restitutionssystemet

15.3.2016 12.15 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.19
Pressmeddelande

EU:n tullilainsäädännön muutosten myötä tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely ja sisäisen jalostuksen menettely tullinpalautusjärjestelmää soveltaen poistuvat 1.5.2016 alkaen ja kyseisiä toimintoja voi jatkossa suorittaa sisäisen jalostuksen menettelyssä.

Som en följd av ändringarna i EU:s tullagstiftning upphävs förfarandena bearbetning under tullkontroll och aktiv förädling enligt restitutionssystemet den 1 maj 2016. Dessa funktioner kan i fortsättningen tillämpas i förfarandet för aktiv förädling. I de nuvarande tillstånden som beviljats för ovannämnda förfaranden finns följande text som begränsar giltighetstiden: Detta tillstånd gäller högst fram till det datum som anges i tillståndet, den nämnda dagen medräknad, eller fram tills den reviderade tullagstiftningen börjar tillämpas, eftersom den kommande lagstiftningen inte längre innehåller ett tullförfarande för bearbetning under tullkontroll eller ett tullförfarande för aktiv förädling enligt restitutionssystemet. Enligt nuvarande uppgifter börjar den nya tullagstiftningen tillämpas 1.5.2016. 

Den delegerade förordningen och genomförandeförordningen innehåller dock övergångsbestämmelser enligt vilka de tillstånd som beviljats för ovannämnda förfaranden före 1.5.2016 är giltiga tills deras giltighetstid går ut. Från och med 1.5.2016 ska tillstånden dock användas enligt bestämmelserna om förfarandet för aktiv förädling.

Tillstånd som beviljats för bearbetning under tullkontroll och aktiv förädling enligt restitutionssystemet får alltså användas fram till det datum som anges i punkt 6 b i ett giltigt tillstånd.

Mera information
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande