Ändringar i förbudsbeslut som fattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn från 1.1.2018

15.12.2017 14.45
Pressmeddelande

Tullen övervakar produktsäkerheten av livsmedel och konsumtionsvaror. Om det vid Tullaboratoriets undersökningar visar sig att vissa produkter strider mot föreskrifterna, förbjuder man importen av dessa produkter samt hindrar dem från att komma ut på marknaden. Vid ingången av nästa år införs ändringar i dessa förbudsbeslut.

I fortsättningen ska alla åtgärder som hänför sig till ett icke-godkänt produktparti slutföras inom sex månader från datumet för det slutliga förbudsbeslutet. Om deklaranten till exempel ansöker om tillstånd att få returnera det icke-godkända partiet till säljaren, ska partiet lastas för transport inom sex månader från delgivningen av beslutet. Ändringen omfattar produkter som strider mot föreskrifterna oavsett avsändningsland, dvs. både sådana som importerats från länder utanför EU och sådana som förts in från ett annat EU-land.

Tullaboratoriets meddelanden