Ändringar i priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer fr.o.m. 15.9.2017

4.10.2017 13.31
Pressmeddelande

Avgiftstabellen (Finansministeriets förordning 1364/2016; bilaga) som trädde i kraft vid ingången av år 2017 har justerats. Flest ändringar har gjorts i de avgifter för kontroll av växter som uppbärs vid importtillfället (bilaga, del I ”Tullåtgärder”, punkt 3).

I tabellen har också Tullaboratoriets nya prestationer prissatts, dvs. undersökningar av livsmedel och foder som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över ekologisk produktion samt undersökningar av livsmedel som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter.

De nya avgifterna finns i bilagans del III Tullaboratoriets prestationer, punkterna 1.3 och 1.4.

De nya avgifterna trädde i kraft i mitten av september och tillämpas fram till utgången av år 2018.

Kundmeddelande