Avgifter för Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror

23.10.2017 9.07
Pressmeddelande

Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror är avgiftsbelagd. Avgifterna bestäms enligt finansministeriets förordning 1116/2014 om Tullens avgiftsbelagda prestationer (ändring 639/2017). Avgifterna uppbärs i huvudsak enligt samma principer vid övervakning av varor från EU och vid övervakning av varor som kommer från tredje land och ska förtullas.

Faktureringen sker enligt principen en avgift för varje försändelse som undersökts vid Tullaboratoriet. En försändelse består av en varuleverantörs produkter av vilka en eller flera produkter valts ut för undersökning. Varje produkt genomgår minst en undersökning vid Tullaboratoriet och en undersökningsavgift täcker alla undersökningar som gjorts. Undersökningar som görs med stöd av livsmedelslagen är alltid avgiftsbelagda för företag.

Övervakning som sker med stöd av konsumentsäkerhetslagen 920/2011 är avgiftsfri, om produkter från den inre marknaden, dvs. från andra EU-länder, visar sig vara förenliga med bestämmelserna. Företag kan också få ersättning enligt gängse pris för de prover som motsvarar bestämmelserna. Om ett prov på en produkt från den inre marknaden inte uppfyller de krav som bestäms i konsumentsäkerhetslagen eller med stöd av den, fakturerar Tullen företaget för de kostnader som orsakats av undersökningen. Då ersätts inte provernas pris.

Tullaboratoriets meddelanden