Kundmeddelande 9.5.2016
Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

9.5.2016 9.59 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.06
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades i Böle den 29 april 2016. Kunddelegationen består av representanter från affärslivets centralorganisationer och Tullen.

Tullens generaldirektör Antti Hartikainen fungerar som ordförande för mötet. Aktuella ärenden som diskuterades var bl.a. vad förändringarna i unionens nya tullkodex, som träder i kraft 1 maj 2016, innebär för kunderna.

Överföringen till skatteförvaltningen av beskattningsuppgifter som VETO-projektet omfattar följer tidtabellen. Också förvaltandet av garantier överförs till skatteförvaltningen vad gäller de ifrågavarande skatterna. 

Den elektroniska deklareringen har minskat kundernas behov av att sköta ärenden fysiskt vid Tullen. Tullens kundserviceprojekt gällande minskning av kundbetjäning förverkligas så smidigt som möjligt ur kundernas synvinkel. Tullens företagsrådgivning erbjuder avgiftsfri rådgivning och handleder kunderna på ett övergripande sätt gällande tullärenden samt hjälper kunden att bedöma företagets behov av tillstånd i förändringssituationer.

Tillämpningsföreskrifterna för unionstullkodexen färdigställdes i slutet av år 2015 och övergångsbestämmelserna publicerades i mars 2016. EU:s förnyade IT- arbestsprogram uppdaterades i april 2016. Tillämpningen av den förnyade tullagstiftningen börjar stegvis den 1 maj 2016. Förnyandet av tulldeklarationer infaller åren 2019-2020. Förnyandet av finska tullens egna tullklarerings- och tariffssystem har redan påbörjats och de tas i bruk stegvis enligt den tidtabell som EU-lagstiftningen förutsätter.

Statistiken visar att utrikeshandeln fortfarande är på nedgång i någon mån. Inom import och export är Tyskland den klart största handelspartnern med Sverige på andra plats. Ryssland kommer på tredje plats när man ser på den totala handelsomsättningen. Exporten till Ryssland har fortsatt att sjunka; med 18 % i början av år 2016. Orsaken till det är Rysslands svaga ekonomiska situation. Även Storbritannien, USA och Nederländerna har gått förbi Ryssland när det gäller den finska exporten.

Den omedelbara mätbara fiskala samhällsnyttan av Tullens bekämpning av grå ekonomi, som består av förslagen efteruppbörd, hindrade skatteförluster samt för ekobrottens del, av återtagen vinning av brott, var 212,82 M€.

Den nya tobakslagen avses träda i kraft den 20 maj 2016. EU:s medlemsstater ska genomföra EU:s direktiv om tobaksprodukter. Nikotinhaltiga elektroniska cigaretter kommer att omfattas av samma reglering som övriga cigaretter. Import av tobaksprodukter och nikotinvätskor för elektroniska cigaretter från länder utanför EES får en tidsbegränsning på 24 timmar. På motsvarande sätt måste en person som inte bor i ett EES-land och som reser till Finland vara kvar i mer än tre dygn, för att hen ska kunna föra in tobaksprodukter till Finland. Nätförsäljning och annan distansförsäljning av tobaksprodukter och elektroniska cigaretter förbjuds. Nätförsäljning och annan distansförsäljning av dessa produkter kommer även inom Finland att vara förbjuden i fortsättningen. 

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande