Läget med ibruktagandet av språkversionerna av webbplatsen tulli.fi

28.2.2017 16.23
Pressmeddelande

Tullen publicerade en ny webbplats i slutet av december 2016. I samband med lanseringen av den nya webbplatsen togs ett nytt innehållshanteringssystem i bruk, medan det finskspråkiga innehållet byggdes upp på nytt för att bättre möta person- och företagskundernas behov. För närvarande är det finskspråkiga innehållet nästan klart, medan arbetet med de övriga språkversionerna fortfarande pågår. Ombyggnaden av webbplatsen tulli.fi har inte påverkat Tullens elektroniska tjänster eller deras språkversioner.

I samband med omformandet av tulli.fi har nytt innehåll tagits fram för privatpersoner och företag, och kundanvisningarna som tidigare publicerats i pdf-format har till stor del spjälkats upp och lagts till som textinnehåll på webbplatsen. Det finskspråkiga innehållet är färdigt vad gäller privatpersoner och elektroniska tjänster. Arbetet med att producera innehåll för företag pågår fortfarande. Det är framför allt inom helheten som behandlar import som det återstår arbete med att spjälka upp kundanvisningarna som publicerats i pdf-format till textinnehåll på sidorna. Därutöver kommer innehållet i avsnittet Om Tullen att kompletteras och fördjupas.

Bristerna i innehållet på den finskspråkiga webbplatsen påverkar inte skötandet av tullärenden, eftersom anvisningarna om tulldeklarering har publicerats på webbplatsen. De finskspråkiga sidorna blir klara i sin helhet före utgången av mars månad.

Läget med språkversionerna

Tullen publicerar sin nya webbplats på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska. Webbplatsens versioner på svenska och engelska kommer att byggas ut så att de motsvarar den finskspråkiga webbplatsen. På den nya webbplatsen har mycket lite av det innehåll som publicerats på den tidigare webbplatsen tagits med, vilket betyder att allt innehåll som publicerats på den nya webbplatsen (texter, infografik, strukturer, osv.) översätts som nytt innehåll.

Webbplatsen på svenska: I samband med ombyggnaden prioriterades avsnittet för privatpersoner. Detta avsnitt är nästan färdigt på svenska. Vad gäller företag är avsnittet Tillstånd färdigt och avsnittet Export nästan färdigt, men arbetet med att översätta det övriga innehållet pågår fortfarande.

För att underlätta skötandet av tullärenden för företag har man i december 2016 publicerat blanketter, kundanvisningarna i pdf-format som fanns på den tidigare webbplatsen samt valutaomräkningskurserna från år 2013 till innevarande månad. Länkarna till denna information finns i en puff som publicerats på ingångssidan för företag.

Webbplatsen på engelska: Vad gäller den engelskspråkiga webbplatsen prioriteras avsnittet E-tjänster. Därefter fortsätter översättningsarbetet med helheterna för privatpersoner och företag. Avsnittet Om Tullen kommer att översättas sist.

Webbplatsen på ryska: Strukturen på den ryska webbplatsen har översatts, men innehållet ska ännu översättas. I samband med ombyggnaden av tulli.fi identifierades ett behov att komplettera det ryskspråkiga innehållet utifrån målgrupp. Arbetet med att identifiera och producera detta innehåll på finska pågår fortfarande.

Innehåll till samtliga språkversioner publiceras vartefter översättningarna blir färdiga. På grund av detta och för att underlätta innehållsproduktionen förekommer det även innehåll på finska i språkversionerna. Press- och kundmeddelandena, TMD-meddelandena och nyhetsbreven publiceras samtidigt på finska och svenska samt vid behov på engelska och ryska.

Tullrådgivningen och de elektroniska tjänsterna

Tullrådgivningen betjänar privatpersoner och företag på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8‒16. De elektroniska tjänsterna kan användas som normalt på finska och svenska samt i fråga om vissa tjänster även på engelska.

Bakgrund

Utgångspunkten för utformandet av Tullens nya webbplats har varit att bygga en webbplats som utgår från kundernas behov, går att använda med olika terminaler och har ett klart språk. Vid konceptualiseringen av webbplatsens innehåll har man använt sig av webbplatsens användarstatistik, kundrespons, frågor som Tullrådgivningen fått samt Tullens sakkunnigas expertis.

Enligt den ursprungliga projekttidtabellen var lanseringen av webbplatsen tulli.fi planerad att ske i juni 2017. Då skulle språkversionerna ha varit tillgängliga i sin helhet vid lanseringstidpunkten. Lanseringen av den nya webbplatsen måste dock tidigareläggas på grund av det så kallade VETO-projektet. Under VETO-projektet överfördes bil- och punktbeskattningen med en stram tidtabell till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017 i enlighet med regeringsprogrammet och det projekt som finansministeriet tillsatt.

VETO-projektet skulle ha förutsatt en omfattande redigering av innehållet på Tullens dåvarande webbplats på samtliga fyra språk för att få dessa sidor att motsvara den nya situationen från den 1 januari 2017. För att spara på Tullens resurser och i stället för att förnya innehållet på två webbplatser, då nyttan med att redigera innehållet på den ena hade varit för ett halvt år, lade man om projekttidtabellen för ombyggnaden av tulli.fi så att ibruktagandet av den nya webbplatsen följde tidtabellen för VETO-projektet. Genom detta beslut uppnåddes ekonomiska besparingar, men tyvärr försenades ibruktagandet av språkversionerna. Det är dock viktigt att notera att de ofullständiga språkversionerna inte utgör ett hinder för att sköta tullärenden på svenska eller engelska.

Kundmeddelande