Tullens narkotikabeslag ökade år 2017 – Farliga fentanylderivat beslagtogs i Finland

12.3.2018 8.00
Pressmeddelande

År 2017 kom sammanlagt 9 409 brott till Tullens kännedom. Av dessa var sammanlagt 3 229 narkotikabrott och sammanlagt 1 086 skattebedrägerier. Mängden beslagtagen narkotika uppgick sammanlagt till 3 175 kilo. Tullen varnade också för livsfarliga fentanylderivat och avslöjade ett betydande antal dopningsbrott. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var år 2017 cirka 81 miljoner euro.

År 2017 kom sammanlagt 9 409 brott till Tullens kännedom. Antalet brott som kommit till Tullens kännedom har varit på nästan samma nivå under de tre senaste åren. Antalet narkotikabrott uppgick till sammanlagt 3 229, av vilka 271 var grova narkotikabrott. Antalet narkotikabrott var ungefär det samma som år 2016, men antalet grova narkotikabrott ökade något. Andelen utländska misstänkta i de grova narkotikabrottsfallen var 50 procent.

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var år 2017 cirka 81 miljoner euro. Största delen av detta bestod av undandragna skatter, cirka 48 miljoner euro. Värdet på återtagen vinning av brott uppgick till 28 miljoner euro. Enligt effektivitetsmätarna som används av bekämpningen av ekonomisk brottslighet var skadan som dessa undersökta fall medförde på en hög nivå, dvs. nästa 47 miljoner euro.

Värdet på varor som inte beslagtagits av Tullen uppgick till fem miljoner euro år 2017. År 2016 var det totala värdet på varor som inte beslagtagits betydligt högre, eftersom Tullen då utredde ett enskilt stort internationellt fall av narkotikasmuggling.

Antalet skattebedrägerier det största på fem år

År 2017 undersökte Tullen sammanlagt 1 086 fall av skattebedrägeri, när det motsvarande antalet året innan var 914. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 83. Fallen som klassades som grova skattebedrägerier hänförde sig huvudsakligen till illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus samt bil-, punkt- och mervärdesskatter, tullavgifter och olaglig verksamhet i samband med transiteringsförfaranden. Tullen har på samma sätt som under tidigare år avslöjat olaglig verksamhet vid logistikbranschens export- och transiteringsförfaranden. Fall som Tullen undersöker har gällt bl.a. exportvaror som inte tullklarerats eller felaktigt angivna varubeskrivningar.

Internet utnyttjas mer och mer när det gäller marknadsföring och försäljning till konsumenter av produkter med hög beskattning och samtidigt kringgår man skattereglerna som gäller dessa produkter. Tullen, tillsammans med Skatteförvaltningen och lagövervakande myndigheter utomlands, bekämpar de ökande fallen av bedrägerier gällande mervärdesbeskattning inom EU-handeln.

Snus-, cigarett- och alkoholbrotten minskade

År 2017 beslagtog Tullen sammanlagt 2 390 kilo snus (år 2016: 3 442 kg), dvs. cirka 1 000 kilo mindre än året innan. Försäljningen av snus i Finland sker via olika handelsplatser på nätet, genom postförskottsförsändelser samt i samband med affärsverksamhet.

Tullen omhändertog i samband med brottsärenden år 2017 över 3 miljoner cigarretter. Detta är 1,3 miljoner cigaretter mindre än under år 2016. Den mindre mängden omhändertagna cigaretter i brottsärenden beror på att inga större cigarettfall uppdagades år 2017.

År 2017 avslöjade Tullen sammanlagt 343 alkoholbrott (år 2016: 610 st.). I samband med resandeinförsel omhändertog Tullen år 2017 totalt 3 369 liter alkohol.

Små beslagsmängder av farliga ämnen visar inte hela sanningen

År 2017 beslagtog Tullen sammanlagt 3 175 kilo narkotika, vilket är över 200 kilo mer än under året innan. Jämfört med året innan ökade beslagen av drogen khat med cirka 1 500 kilo och haschbeslagen med 600 kilo, vilket förklarar den kraftiga ökningen av totalmängden. Under de två tidigare åren infördes khat till Finland huvudsakligen i torkad form, varvid det väger mindre. Den ökade beslagsmängden hasch förklaras med ett beslag på 660 kilo. Marijuana beslagtogs 115 kilo.

Metamfetamin och amfetamin beslagtogs cirka 58 kilo, dvs. två kilo mer än året innan.

Kokain beslagtogs 3,5 kilo och ecstasy 19 000 tabletter. Bägge beslagen var mindre än under året innan, men i linje med genomsnittet under de senaste tio åren.

År 2017 beslagtog Tullen cirka 90 gram fentanylderivat. Mängden är betydande, då man tar i beaktande de mycket små bruksdoserna av ämnena. Derivatet karfentanil, som är 10 000 gånger starkare än morfin, beslagtogs 0,12 gram.

Narkotiska medel i passagerar- och posttrafik – rekordmängd berusande läkemedel upptäcktes

Ett stort antal narkotikasmugglingsfall avslöjades i passagerartrafiken. Flera narkotikafall avslöjades också i utrikesposttrafiken. Detta är ett tecken på att narkotikahandeln i allt större grad sker över nätet.

År 2017 beslagtog Tullen dubbelt mer berusande läkemedel än året innan och nästan fem gånger mer än vad det genomsnittliga värdet är för de senaste fem åren.

Den illegala införseln av läkemedel har ökat explosionsartat under de senaste åren, i takt med att handeln med illegala läkemedel i allt större grad sker över nätet. Detta har lett till att läkemedel närmast beslagtas i posttrafik och kurirförsändelser. Ungefär en tiondel av läkemedelsbeslagen sker i samband med resandeinförsel.

Ökad smuggling av dopningsmedel

Mängden dopningsmedel som Tullen beslagtog fyrdubblades jämfört med år 2016, trots att antalet grova dopningsbrott minskade. År 2017 beslagtogs som dopningsmedel cirka 121 300 tabletter/ampuller. Detta var en följd av stora engångsbeslag. Vid smugglingen av dopningsmedel har det skett en betydande ändring. Nu smugglas dopningsmedlen i stora partier på upp till tusen ampuller eller flera kilo testosteron.

Tullen beslagtog år 2017 cirka 10 kilo dopningspulver, vilket var fem gånger mer än under året innan. Testosteron i pulverform smugglades också i stora partier. Av pulvret framställs engångsdoser för injicering och tabletter som görs med tablettmaskin. Säljarna distribuerar sedan dessa genom sina nätverk.

Pressmeddelande