Tullen undersöker ett fall av smuggling och spridning av 200 kg snus i Finland

3.12.2014 9.15
Pressmeddelande

Tullen har sedan i våras undersökt ett fall där en man från Kotka misstänks ha gjorts sig skyldig till smuggling och grovt skattebedrägeri efter att ha fört in och sålt vidare nästan 200 kilogram snus till olika håll i Finland åren 2012–2014. 

Snuset har huvudsakligen förts in till Finland från Ryssland via gränsövergångsstället i Vaalimaa i samband med resor så att gällande kvantitativa införselrestriktioner har iakttagits.

Mannen kontaktade köparna på webbdiskussionsforum och sålde snuset per post genom postförskott. De misstänkta köparna är cirka 200 till antalet och kommer från olika håll i Finland från norr till söder. En del av de misstänkta har varit under 15 år vid inköpstidpunkten.

Genom den illegala snusförsäljningen misstänks mannen ha tjänat minst 40 000 euro svart. Beloppet av de importskatter som undvikits uppgår till 80 000 euro. För en snusstock innehållande 10 dosor påssnus utgör skatterna cirka 128 euro.

För köparnas del har ärendet utretts som olaga befattningstagande med infört gods och som lindrigt olaga befattningstagande med införts gods. I fråga om de minderåriga köparna har också vårdnadshavarna och boningsortens barnskyddsmyndigheter kontaktats.

Skatterna ska betalas solidariskt av säljaren och av dem som olagligt skaffat snus av honom. Om säljaren eller köparen är betalningsoförmögen ska hela skatten betalas av den som är i stånd att betala den. Skatterna indrivs vanligen också hos dem som inte har straffrättsligt ansvar för sina gärningar, dvs. också hos yngre än 15-åringar.

Förundersökningen är på slutrakan och man strävar efter att i fråga om säljaren och de köpare som misstänks för olaga befattningstagande med infört gods lämna ärendet till åtalsprövning efter årsskiftet. Köparna som är misstänkta för lindrigt olaga befattningstagande med införts gods har fått en anmärkning eller ett straffyrkande. Skattebedömningen riktar sig mot alla parter oberoende av straffrättsliga påföljder.

Förbjudet att föra in snus för annat än eget bruk

En privatperson får för eget bruk i sitt bagage föra in högst 30 dosor tobak som är avsedd för oralt bruk, förutsatt att en dosa innehåller högst 50 gram sådan tobak.

Snus är en skattepliktig produkt som konkurrerar med andra tobaksprodukter. Det är förbjudet att föra in snus för annat än eget bruk. Snus får inte säljas, ges som gåva, tas emot eller köpas i Finland.

Mera information: undersökningsledare Juha-Pekka Heikkilä, Tullens brottsbekämpning, Fredrikshamn, tfn 0295 527 671

Pressmeddelande