Tullen som representant för staten befriades från skadeståndsansvar – Åbo hovrätt ansåg att fordonsimportörens skadeståndsyrkande gällande mervärdesskatt på bilskatt hade preskriberats

6.7.2017 9.00
Pressmeddelande

Åbo hovrätt ansåg i sin dom av den 13 juni 2017 att fordonsimportörens skadeståndsyrkande gällande mervärdesskatt på bilskatt hade preskriberats.Tullen i egenskap av statens representant befriades från handläggningen av mer än 13 100 skadeståndsansökningar och från betalningen av skadestånd på upp till tiotals miljoner euro, om inte högsta domstolen bestämmer något annat i ärendet.

Vid Åbo hovrätt behandlades ett fall där en person som hade importerat ett begagnat fordon från EU-området hade väckt en skadeståndstalan mot finska staten den 16 juli 2013 gällande den mervärdesskatt som hade uppburits på bilskatt genom ett bilskattebeslut av den 23 oktober 2003. I fallet utreddes om statens skadeståndsskuld hade preskriberats i en situation där talan mot staten hade väckts senare än tre år efter EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08.

I EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08 hade uppbördssystemet för mervärdesskatt på bilskatt konstaterats vara diskriminerande mot privata importörer och således ett sådant rättsligt arrangemang som strider mot EU-rätten.

Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon. Därför ansåg hovrätten att statens skuld hade preskriberats och att talan därför skulle förkastas och staten befrias från all skadeståndsskyldighet i det fall av skadeståndsyrkande som den 16 juli 2013 anhängiggjorts i behörig tingsrätt.

Dom till ett värde av tiotals miljoner euro

Tullen har fram till slutet av juni 2017 mottagit mer än 13 100 administrativa skadeståndsyrkanden gällande mervärdesskatt på bilskatt. Slutsatserna om preskription i Åbo hovrätts dom gäller också dessa skadeståndsyrkanden. I genomsnitt har cirka 800 euro per bilskattebeslut tagits ut i moms på bilskatt för de fordon som beskattats som begagnade. Därtill skulle det på skadestånden ha betalats årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntan har under åren 2003–2017 varit 7,00–11,50 procent.

– Betydelsen av Åbo hovrätts dom i pengar är cirka 20 miljoner euro när man räknar årlig dröjsmålsränta på ett genomsnittligt bilskattebeslut. Därtill sparar staten tiotals tusen euro i lönekostnader som behövs för handläggning skadeståndsyrkanden, om hovrättens beslut vinner laga kraft, konstaterar tullombudet Jarmo Nieminen.

Tullen har också återbetalat mervärdesskatt som betalts på bilskatt

Tullen har återbetalat sådan skatt på bilskatt som är av samma storlek som mervärdesskatt med stöd av en speciallag (822/2009) som trädde i kraft den 11 november 2009. Återbäringarna begränsades i speciallagen så att de bara gäller bilskattebeslut som skattemyndigheten ännu kunnat rätta enligt bilskattelagen till den skattskyldiges fördel när EG-domstolen den 19 mars 2009 gav sin dom i mål C 10/08.

Återbäringarna har gällt fordon som beskattats under 2006–2008 och under början av 2009 och vars beskattning ännu kunde ändras inom ramen för lagenliga rättsskyddsmedel. Återbäringsbeloppen har sammanlagt uppgått till mer än 50 miljoner euro.

I Finland har skatt av samma storlek som mervärdesskatt inte uppburits på bilskatt sedan den 1 april 2009.

Ärendet kan komma att behandlas i högsta domstolen

Parterna i rättstvisten kan söka ändring i Åbo hovrätts dom hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet. Tidsfristen för ansökan om besvärstillstånd och för själva besvären går ut den 14 augusti 2017. Tullen söker i egenskap av statens representant inte besvärstillstånd hos högsta domstolen.

Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet och om ärendet kommer att behandlas i högsta domstolen är Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 inte lagakraftvunnen. I så fall behöver de som lämnat in en ansökan om skadestånd gällande återbäring av mervärdesskatt på bilskatt till Tullen den 19 mars 2012 eller därefter inte kontakta Tullen, eftersom grunderna för avgörande i högsta domstolens beslut kommer att tillämpas direkt på de skadeståndsyrkanden som är anhängiga vid Tullen.

I lagen om preskription av skulder föreskrivs om en absolut preskriptionstid för skadestånd. Denna tid är tio år från den händelse som orsakat skadan, dvs. från den tidpunkt då personen betalat ett bilskattebeslut genom vilket Tullen uppburit mervärdesskatt på bilskatt av personen. Därför prövar Tullen inte längre nya skadeståndsyrkanden som gäller uppbörden av mervärdesskatt på bilskatt.

Bilbeskattningen överfördes till Skatteförvaltningen 1.1.2017

Bil- och punktbeskattningen flyttade från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Då flyttades bilbeskattningen, oavslutade fall av ändringssökande och rättelse av bilskattebeslut samt personer som har hand om bilbeskattningen till Skatteförvaltningen.

Tullen har fortfarande hand om bevakning och brottsutredning gällande bil- och punktbeskattningen. Tullen har också behörighet inom bilbeskattningen i vissa situationer, t.ex. vid import av fordon från länder utanför EU. Därtill svarar Tullen för handläggning av skadeståndsärenden avseende mervärdesskatt som tagits ut i på bilskatt samt för svaromål på skadeståndstalan.

Mera information:

Beställning av Åbo hovrätts domar: Åbo hovrätts registratorkontor, [email protected]

Tullens webbplats: Vanliga frågor om mervärdesskatt på bilskatt

Tullens registratorskontor: [email protected]

 

 

 

Pressmeddelande