Tullen inför en ny kundrelation Tull+ baserad på AEO-status 1.1.2015

3.9.2014 9.00
Pressmeddelande

Tull+ är en ny typ av kundrelation avsedd för dem som är AEOC- och AEOF-aktörer enligt EU-tullagstiftningen. I Tull+-relationen ingår de bästa sidorna av AEO-kundrelationen och kompanjonskapet. Den nya kundrelationen införs den 1 januari 2015 och samtidigt ändras kompanjonskapet till Tull+-kundrelation.

Tull+ är avsedd för företag som kontinuerligt vill utveckla kvaliteten och riktigheten i sin tullhantering. En väsentlig del av kvalitetssäkringen utgörs av en tillräcklig egenkontroll. Egenkontollen omfattar bl.a. uppföljning av tulldeklarationernas riktighet enligt Tullens krav. Så kan Tull+-kunden minska på antalet fel och på risken att bli föremål för Tullens granskningar.

Tull+ öppnar en möjlighet för företag att fördjupa samarbetet med Tullen. Tull+-kunder får företräde till Tullens utbildningar och till olika pilotprojekt för nya funktioner och datasystem. Med nuvarande kompanjonskunder har samarbetet löpt utmärkt och Tull+-kundrelationen möjliggör detta även i fortsättningen.

Denna nya Tull+-kundrelation kommer att vara lättare uppbyggd än det nuvarande kompanjonskapet, vilket ger inbesparingar för både kunderna och Tullen. Tullen inrättar ett eget kundserviceteam för Tull+-kunderna.

Alla AEOC- eller AEOF-kunder kan anmäla sitt intresse om att bli Tull+-kund. En AEOC- eller AEOF-kund godkänns som Tull+-kund när kvaliteten på företagets egenkontroll har verifierats av Tullen. Kundrelationen bekräftas genom att företagets namn publiceras på Tullens webbplats.

Mera information: kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm, tfn 040 332 2622

 

**

 

Authorised Economic Operator (AEO) är ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i internationella leveranskedjor. Företag som söker AEO-status måste uppfylla specifika krav och bedömningskriterier enligt typ av certifikat. Det finns tre typer av AEO-certifikat:

- AEOC (Customs Simplifications, Tullförenklingar)
- AEOS (Safety and Security, Säkerhet och skydd)
- AEOF (Full, både Tullförenklingar och Säkerhet och skydd)

Tull+ är en nationell kundrelation med hjälp av vilken AEO-aktörer kan förbättra riktigheten i sin tullhantering genom att bedriva sådan egenkontroll som fastställts av Tullen.

Kompanjonskunderna är registrerade kreditkunder hos Tullen som har en stor volym tullärenden och använder sig mångsidigt av Tullens tillståndstjänster. Kompanjonskunderna har ansökt om denna typ av kundrelation och genomgått ett krävande kompanjonsprogram under vilket kvaliteten på deras tullkompetens och andra faktorer med inverkan på den, t.ex. datasystemen, har granskats noggrant och heltäckande. Därutöver har dessa företag förbundit sig att hela tiden övervaka och utveckla kvaliteten på sin tullhantering tillsammans med Tullens sakkunniga.

Som kompensation för detta har de fått en egen kontaktperson vid Tullen samt tillgång till företagsrådgivningens avgiftsfria rådgivningstjänster i en större utsträckning än nyckelkunderna.

 

Pressmeddelande