Tullen har upptäckt brister i märkning av livsmedel som kraftigt saltade

11.11.2019 8.15
Pressmeddelande

Tullen undersöker på basis av riskbedömning om de livsmedel och kombinationslivsmedel som förs in i landet är säkra och uppfyller de krav som ställs på dem. Det har förekommit brister i förpackningspåskrifter och särskilt i märkningar om salt.

En av Tullens uppgifter är att övervaka att lagstadgade obligatoriska uppgifter anges på livsmedelsförpackningar. Sådana uppgifter är bland annat livsmedlets namn, en förteckning över beståndsdelar, mängden av vissa beståndsdelar, datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag, ursprungsland eller avgångsställe, aktörens uppgifter och en näringsvärdesdeklaration.

”Vi upptäcker ständigt brister vad gäller minimikraven för livsmedlens förpackningpåskrifter. Till exempel kan uppgifter på finska helt saknas från förpackningarna eller vara fel översatta. Särskilt små och nya aktörer har inte alla märkningar som krävs på förpackningarna”, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Salthalten i livsmedel ska anges – Tullen övervakar

Mängden salt som fås från kosten har ett starkt samband bland annat med hälsan hos hjärta och blodomlopp. Enligt Europeiska unionens förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation ska mängden salt i ett livsmedel anges i näringsvärdesdeklarationen på förpackningen per 100 g eller 100 ml. Detta gäller nästan alla produktgrupper. Saltmängden beräknas och fastställs utgående från mängden natrium. Salthalten påverkas således både av mängden tillsatt matsalt (natriumklorid) och av de övriga råvarornas naturliga natriumhalt.

Enligt en nationell förordning ska ett livsmedel separat anges vara kraftigt saltat om dess salthalt överskrider de gränser som föreskrivits livsmedelsgruppen. På förpackningarna för bland annat ostar, korvar, fiskprodukter, matbröd, snacksprodukter och färdigmat ska finnas en märkning ”kraftigt saltat” eller ”innehåller mycket salt” om de fastställda gränserna överskrids. En märkning som påvisar att en produkt är kraftigt saltad anses vara motiverad ur folkhälsosynpunkt eftersom den hjälper konsumenten göra val som är gynnsammare för hälsan.

Tullen fastställer att en produkt är bristfällig om salthalten inte har angetts, om salthalten har angetts fel eller om märkning om att produkten är kraftigt saltad saknas fastän sådan märkning borde ha angetts.

”Det finns fall där salthalten har angetts rätt på förpackningen men en separat märkning om att produkten är kraftigt saltad saknas”, berättar Neffling.

Förpackningspåskrifter och salthalt övervakas vid Tullaboratoriet

I fjol utförde Tullaboratoriet natriumanalys på ungefär 50 prover. Ett av proven uppfyllde inte bestämmelserna och i ungefär tio produkter upptäcktes lindrigare fel. En del av felen upptäcktes i analyserna, en del upptäcktes okulärt.

Fel salthalt angavs för en fiskkonservprodukt, i analysen hittades mera salt än den på förpackningen angivna halten. Produkten underkändes som stridande mot bestämmelserna. Dessutom saknade sju snacksprodukter och matprodukter märkning om att produkten var kraftigt saltad. Andra lindrigare fel som ledde till anmärkningar fanns bland annat i saltmärkningarna för fiskprodukter och snacksprodukter såsom potatischips.

I år har man särskilt fortsatt med övervakningen av matbröd. Hittills har brister upptäckts främst i märkningar av varor som kraftigt saltade.

Tullaboratoriet utför analysarbetet och produktsäkerhetsenheten, som är en del av tullövervakningen inom Tullens bevakningsavdelning, bestämmer på basis av analysen om fortsatta åtgärder och meddelar kunderna om dem.

Tullen har själv hand om provtagningen och skickar proverna till Tullaboratoriet för att undersökas i enlighet med tillsynsplanen. Tullen övervakar sådana produkter som importeras till Finland från ett område utanför EU eller från eller via EU:s medlemsländer och som lossas och lagras i Finland. Det finns ungefär 70 anställda vid Tullaboratoriet.

Pressmeddelande