Kundmeddelande 14.11.2016
Att ansöka om status som TIR-duglighetsexpert år 2017

14.11.2016 15.41 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.37
Pressmeddelande

Endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. Detta har varit praxis sedan år 2013.

TIR-duglighetsexperternas utlåtanderätt som beviljats år 2014 upphör att gälla 31.12.2017. Om du har blivit godkänd som TIR-duglighetsexpert år 2014, ska du under år 2017 avlägga en omtentamen för att förlänga utlåtanderätten.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon och
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

För att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert krävs det att du med godkänt resultat avlägger en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tullen kallar dig till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka en formbunden ansökan till Tullens tillståndscentral per e-post till adressen lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till adressen:
Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Ansökningsblanketten (tullblankett nr 913r)

Tentamina år 2017:
22.3.2017 kl. 10–12, (ansökningstid 1.12.2016–10.2.2017)
8.11.2017 kl. 10–12, (ansökningstid 1.8.–29.9.2017)

Tullen anger tentamensplatsen i kallelsen till tentamen. Det kan hända att tentamen inte kan ordnas på den plats där du önskar.

Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter, och den består av frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen. När du förbereder dig för tentamen kan du utöver TIR-handboken också utnyttja materialet på Tullskolans webbplats (TIR-kuntoisuusasiantuntijakoulutus).

Mera information:

Ansökningsärenden       kuljetus.varastointi(at)tulli.fi 
Tentamensärenden        tullikoulu(at)tulli.fi

Kundmeddelande