Avslutande av förfarandet för slutanvändning och avräkningsnota

9.1.2018 15.02
Pressmeddelande

Vissa varor som införs från ett land utanför unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras slutanvändning (end-use) när de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet. Tillståndshavaren ska inlämna en avräkningsnota till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Avräkningsnotan blev obligatorisk när unionens tullkodex började tillämpas den 1 maj 2016. En avräkningsnota ska också inlämnas för varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning före den 1 maj 2016, om förfarandet avslutas efter den 1 maj 2016.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande