Kundmeddelande 26.4.2016
Överföring av varor till en annan aktör i förfarandet för användning för särskilda ändamål (end-use)

26.4.2016 9.16 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.47
Pressmeddelande

Användning för särskilda ändamål är ett separat tullförfarande fr.o.m. 1 maj 2016.

En vara i förfarandet för användning för särskilda ändamål kan inte överföras till en annan tillståndshavare med två successiva tulldeklarationer för användning för särskilda ändamål. Överföringen ska ske genom överföring av rättigheter och skyldigheter enligt artikel 218 i tullkodexen (UTK) (på engelska ”transfer of rights and obligations, TORO).

Överföring som baserar sig på T5-blanketten eller en fraktsedel är inte möjligt efter 30 april 2016. I detta meddelande ges preliminär information gällande varuöverföringar enligt artikel 218 i UTK. Förfarandemodellen är ny och ändringar till de uppskattade verksamhetsmodellerna i detta meddelande är möjliga. 

Mottagaren behöver inte ha tillstånd för användning av särskilt förfarande vid överföring av rättigheter och skyldigheter, men hen ska uppfylla de föreskrivna villkoren för användning av särskilt förfarande.

Överföringen av rättigheter och skyldigheter är möjlig endast om Tullen har godkänt den på förhand i ett tillstånd för användning av särskilt förfarande. Något särskilt försändelsespecifikt tillstånd av Tullen behövs inte för överföringen. Till ett ikraftvarande tillstånd, som beviljats enligt den gamla lagstiftningen, kan man inte ansöka om rättighet till överföring av rättigheter och skyldigheter, utan överföring av rättigheter och skyldigheter kräver alltid ett tillstånd som utfärdats enligt UTK-lagstiftningen. Ett nytt tillstånd och beslut för överföring av rättigheter och skyldigheter enligt UTK-lagstiftningen ansöks i Finland via Tullens tillståndscentral.

Tillståndshavaren och aktören, som rättigheterna och skyldigheterna ska överföras till, kommer sinsemellan överens om vilka rättigheter och skyldigheter ska överföras från tillståndshavaren till mottagaren av överföringen. Rättigheter och skyldigheter som hänför sig till tillståndet och användning av förfarandet kan överföras helt eller delvis. I ansökan ska nämnas vilka rättigheter och skyldigheter som ska överföras från tillståndshavaren till mottagaren av överföringen. Alla övriga rättigheter och skyldigheter förblir hos tillståndshavaren. Rättigheter och skyldigheter som kan överföras är t.ex.:

  • rätten att hantera en vara så att den fyller ett särskilt användningsändamål enligt tillståndet (till exempel installation)
  • skyldighet att ställa en garanti som krävs för användning av förfarandet
  • skyldighet att hålla bokföring över användning av förfarandet
  • skyldighet att avsluta förfarandet inom tidsfristen och att upprätta en avräkningsnota
  • skyldighet att vid behov betala importtullar (differensen mellan en normal och en nedsatt tull, om varan inte kommer till ett särskilt användningsändamål)

Överföring av rättigheter och skyldigheter kan även användas för andra särskilda förfaranden, med undantag av transiteringsförfarandet.

Tullen ger på sina internetsidor noggrannare anvisningar vid ett senare tillfälle gällande möjligheten till överföring av rättigheter och skyldigheter för särskilda förfaranden.

Mera information ges vid behov av yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande