Kundmeddelande 17.2.2016
Fr.o.m. 1.5.2016 kan varor inte längre hänföras till aktiv förädling enligt restitutionssystemet

17.2.2016 11.04 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 12.40
Pressmeddelande

I och med ändringarna i EU:s tullagstiftning blir aktiv förädling restitutionssystemet den 1 maj 2016 som en del av ett enda förfarande för aktiv förädling.

 Det nya förfarandet grundar sig till största delen på det nuvarande suspensionssystemets principer. Från början av maj 2016 kan varor inte längre hänföras till aktiv förädling så att varorna först överlåts till fri omsättning enligt aktiv förädling restitutionssystemet med förfarandekoden 41xx och att man sedan efter exporten av förädlingsvarorna ansöker om återbetalning eller eftergift av importtullarna.

Företag som använt sig av restitutionssystemet måste bestämma sig om de börjar tillämpa det nya förfarandet för aktiv förädling, varvid importvaran ska hänföras till förfarandet med koden 51xx. Förfarandet kan avslutas med överlåtelse till fri omsättning, återexport, aktiv förädling som utförs av någon annan tillståndshavare (förfarande 5151) eller med något annat godkännbart tull­förfarande. Förfarandet för aktiv förädling ska bokföras enligt lagstiftningen och en avräkningsnota ska lämnas till övervakningstullkontoret för de varor som hänförts till förfarandet.

Företag som har Tullens skriftliga tillstånd till aktiv förädling enligt restitutionssystemet kan fortsätta med aktiv förädling under tillståndets giltighetstid men detta ska ske enligt den nya lagstiftningen. I detta sammanhang bör företagen överväga om återexporthandeln med de förädlade varorna och tullförmånen därvid är så betydande att det lönar sig att hänföra alla de varor som importeras för förädling – också de som blir kvar i unionen – till förfarandet för aktiv förädling, som bl.a. förutsätter att alla de varor som hänförts till förfarandet tas upp i bokföringen.

Tillstånden till aktiv förädling som beviljas den 1 maj 2016 och därefter förutsätter alltid att kunden ställer en säkerhet (garanti), vilket inte krävts i nuvarande tillstånd till aktiv förädling restitutions­systemet. Ingen säkerhet krävs dock när de tillstånd till aktiv förädling restitutionssystemet som trätt i kraft före den 1 maj 2016 används enligt det nya förfarandet för aktiv förädling.

Tullen informerar nuvarande tillståndshavare om de nya tillståndsvillkor och handlingsmodeller som ska tillämpas på varor som anmäls för förädling den 1 maj 2016 eller därefter, om dessa vill fortsätta med aktiv förädling enligt den nya lagstiftningen med stöd av det gamla tillståndet.

Varor kan hänföras till aktiv förädling restitutionssystemet med stöd av gällande tillstånd till aktiv förädling restitutionssystemet till den 30 april 2016.  

För varor som hänförts till restitutionssystemet före den 1 maj 2016 kan återbetalning eller eftergift av tull sökas på basis av exporten av varorna enligt tullkodexen (2913/92) och tillämpnings­kodexen (2454/93) samt enligt de tillståndsvillkor som gäller till den 30 april 2016.

Tullen uppdaterar under våren kundanvisningarna om aktiv förädling på sin webbplats. Mera information ges också av Tullens företagsrådgivning, e-post: yritysneuvonta(at)tulli.fi.

Kundmeddelande