Semesterresenär – kom ihåg värdegränserna på 300 och 430 euro för införsel från ett område utanför EU

17.6.2015 9.00
Pressmeddelande

Om du reser utanför EU:s tull- och skatteområde och kommer tillbaka landvägen eller via inre vattenvägar t.ex. med bil, tåg eller fritidsbåt, får du tull- och skattefritt föra in dina inköp till ett värde av högst 300 euro. För flyg- och fartygspassagerare är motsvarande värdegräns 430 euro. Det är bra att komma ihåg att bl.a. Åland och Kanarieöarna, som hör till EU:s tullområde, vid importbeskattningen räknas som områden som står utanför EU.

Resanden inom EU:s tull- och skatteområde får fritt föra med sig alkohol, cigaretter och andra inköpta varor för eget bruk eller som gåva, när varorna kommer till Finland i samma transportmedel som resenären.   

Resandeinförseln från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde omfattas däremot av begränsningar så att vissa produkter, t.ex. alkohol, tobaksprodukter och motorbränsle, får föras in skattefritt bara i en viss mängd, samt andra varor utöver dessa till ett värde av högst 300 eller 430 euro beroende på färdsätt. Skattefriheten förutsätter att varorna inte förs in i försäljningssyfte.

Den skattefria införselrätten är personlig
Tullen vill påminna resenärer om att införselrätten är personlig. Detta innebär att man inte kan dela upp en vara mellan flera personer, inte ens mellan familjemedlemmar. Makarna kan alltså tillsammans inte föra in t.ex. en golfbag som kostar 500 euro. Å andra sidan har minderåriga resande rätt till skattefri införsel inom värdegränserna och de åldersgränser som gäller för vissa produkter. Det vill säga att en familj med till exempel 2 vuxna och 2 barn får skattefritt föra in varor inköpta utanför EU till ett värde av 4 x 430 euro, när familjen reser med flyg eller färja.

När välja röd fil vid tullen?
Om ditt bagage innehåller varor för försäljning eller i en större mängd än skattefriheten tillåter, välj röd fil när du kommer till landet. På den röda filen kan du lämna in en tulldeklaration till Tullen och betala importskatterna. Det är också bra att den som bär någon annans varor går via kontrollplatsen med den som äger varorna. Då kan man reda ut om den skattefria personliga införselrätten eventuellt överskridits.

I den tullfria och skattefria resandeinförseln ingår också varor som köpts under resan och incheckats som bagage vid avgången men som levereras senare t.ex. av flygbolaget. Varor som skickats som frakt eller per post ska alltid tullklareras och skatterna ska alltid betalas för dem.

Hur räknas skattebeloppet ut?

Tull- och skattebeloppet grundar sig på den införda varans pris i utlandet. Det är bra att spara kvitton för att på begäran kunna bevisa varans värde för Tullen. Tullen och skatten betalas för varans hela värde. Således dras 430 euro inte av från de 500 euro som t.ex. en golfbag kostar, utan skatterna räknas ut på 500 euro.

 

Mera information:

Tullens anvisningar till resande
Tullens broschyr om införselrestriktioner för resande
Tullrådgivningen: tfn 0295 5201 8 - 16 eller kontaktblankett

Pressmeddelande