Försvarsministeriets elektroniska exporttillstånd för försvars-materiel behandlas fr.o.m. 1 januari 2017 i det elektroniska VIVA-systemet

29.12.2016 13.07 | Publicerad på svenska 7.2.2017 kl. 13.32
Pressmeddelande

Försvarsministeriets tillstånd för försvarsmateriel blev elektroniska och registreringen av tillstånden centraliseras nu till Tullens Elektroniska servicecentral (SPAKE). Alla försvarsministeriets tillstånd är elektroniska fr.o.m. 1 januari 2017, så tillstånd i dokumentform behandlas inte av Tullen och inga manuella anteckningar görs i dem.

Tillståndstyper för försvarsmateriel                                               

Export av försvarsmateriel till länder utanför EU kräver ett exporttillstånd. Om exporten gäller Norge, Island eller Liechtenstein så krävs ett överföringstillstånd.

Överföring av försvarsmateriel inom EU kräver ett överföringstillstånd. Överförings-tillståndstyperna är individuellt överföringstillstånd, globalt överföringstillstånd och generellt överföringstillstånd.

Transitering av försvarsmateriel via Finland kräver ett transiteringstillstånd.

Elektronisk registrering av tillstånd fr.o.m. 1 januari 2017

Tillstånd för försvarsmateriel uppgjordes i pappersform t.o.m. den 31 december 2016 och tillståndshavaren eller dennes ombud visade upp tillstånden för att få en anteckning i dem av Tullen. Från och med 1 januari 2017 finns inte längre tillstånd i pappersform, utan tillstånden för försvarsmateriel finns i elektronisk form i försvarsministeriets elektroniska tillståndsregister. Tillståndshavarna behöver fr.o.m. 1 januari 2017 inte längre visa upp tillstånden i pappersform till Tullen, utan tillståndshavarna ska gå till väga på följande sätt:

Export till länder utanför EU

Exportvaran hänförs till exportförfarandet och tillståndsuppgifterna anges i tulldeklarationen, deklarationerna lyfts upp till behandling vid Tullens elektroniska servicecentral som direkt i det elektroniska systemet granskar och antecknar tillstånden.

Överföringar inom EU

För dessa behövs ingen exportdeklaration, men tillståndshavaren ska uppfylla de standardvillkor som finns i överföringstillstånden för försvarsmateriel:

  • Tillfälligt tillstånd till överföring av försvarsmateriel till EU-länder

tillståndshavaren ska minst 2 timmar före försvarsmateriel överförs från Finland skicka ett e-postmeddelande till spake-vienti(at)tulli.fi med rubriken ”Överföringstillstånd för försvarsmateriel”. E-postmeddelandet ska innehålla en faktura eller ett motsvarande dokument där produkterna som ska överföras finns specificerade med uppgifter om tillståndets nummer, transportmedel och lastingstidpunkt samt lastningsplats. Produkterna som anges i tillståndet ska vara tillgängliga för Tullens granskning. Tullen antecknar tillståndet i det elektroniska systemet. När försvarsministeriet kräver det, ska tillståndshavaren uppvisa transportdokument som bevisar att försvarsmaterielet har återsänts till Finland.

  • Tillstånd för permanent överföring av försvarsmateriel till EU-länder

Tillståndshavaren ska minst 2 timmar före försvarsmateriel överförs från Finland skicka ett e-postmeddelande till spake-vienti(at)tulli.fi med rubriken ”Överföringstillstånd för försvarsmateriel”. E-postmeddelandet ska innehålla en faktura eller ett motsvarande dokument där produkterna som ska överföras finns specificerade med uppgifter om tillståndets nummer, transportmedel och lastingstidpunkt samt lastningsplats. Produkterna som anges i tillståndet ska vara tillgängliga för Tullens granskning. Tullen antecknar tillståndet i det elektroniska systemet. Ett intyg över att produkterna ankommit till bestämmelselandet ska begäras av slutanvändaren. Tillståndahavaren ska, som bevis över utförseln, till försvarsministeriet uppvisa ett intyg av Tullen i bestämmelselandet över importen eller en mottagningskvittens av slutanvändaren.

Det ovan nämnda gäller dock inte det generella överföringstillståndet. Det generella överföringstillståndet är inte något särskilt tillståndsdokument, så innehavaren behöver inte skicka e-postmeddelandet som beskrivs ovan till Tullen.

Transitering via Finland

  • Transiteringstillstånd för försvarsmateriel

Tillståndshavaren ska minst 2 timmar före försvarsmateriel lämnar Finland skicka ett e-postmeddelande till spake-vienti(at)tulli.fi med rubriken ”Transiteringstillstånd för försvarsmateriel”. E-postmeddelandet ska innehålla en faktura eller ett motsvarande dokument där produkterna som ska transiteras finns specificerade med uppgifter om tillståndets nummer, transportmedel och lastingstidpunkt samt lastningsplats. Produkterna som anges i tillståndet ska vara tillgängliga för Tullens granskning. Tullen antecknar tillståndet i det elektroniska systemet. Ett intyg över att produkterna ankommit till bestämmelselandet ska begäras av slutanvändaren. Tillståndahavaren ska, som bevis över transporten, till försvarsministeriet uppvisa ett intyg av Tullen i bestämmelselandet över importen eller en mottagningskvittens av slutanvändaren.

Elektroniska servicecentralen meddelar per e-post, när överföringstillståndet eller transiteringstillståndet har registrerats i det elektroniska systemet.

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande