Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

30.6.2017 10.30 | Publicerad på svenska 30.6.2017 kl. 11.23
Pressmeddelande

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen publicerade den 29 juni 2017 meddelandena 2017/C 205/05, 2017/C 205/06 och 2017/C 205/07 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 205. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande