Krav på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning på grund av coronavirusläget

20.3.2020 16.55
Pressmeddelande

Behovet av personlig skyddsutrustning har ökat betydligt inom EU-området på grund av spridningen av coronaviruset. I enlighet med Europeiska kommissionens gällande genomförandeförordning 2020/402 krävs exporttillstånd för export av viss personlig skyddsutrustning till ett land utanför EU. Ett undantag är på kommande i fråga om EFTA-länder samt vissa andra länder. Kravet på uppvisning av exporttillstånd trädde i kraft den 15 mars 2020 och enligt genomförandeförordningen kommer kravet att gälla i sex veckor. I Finland ska ansökningarna om exporttillstånd riktas till social- och hälsovårdsministeriet.

I och med att coronaviruset har spridit har efterfrågan på personlig skyddsutrustning ökat. Med tanke på utrustningens beskaffenhet och de rådande förhållandena är utrustningen en nödvändig vara, med vars hjälp man strävar efter att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen och att skydda hälsan hos den vårdpersonal som behandlar smittade patienter.

Efterfrågan förväntas fortsätta att öka kraftigt inom den närmaste tiden med åtföljande bristsituationer i flera medlemsstater. Det finns begränsningar på hela EU:s inre marknad när det gäller att tillgodose kundernas efterfrågan på relevant personlig skyddsutrustning, i synnerhet andningsskydd.

Krav på exporttillstånd för att säkerställa tillräcklig tillgång till skyddsutrustning

Tillverkningen av personlig skyddsutrustning, som till exempel andningsskydd, i unionen är för närvarande koncentrerad till ett begränsat antal medlemsstater, nämligen Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Polen. Vissa tredjeländer har officiellt begränsat exporten av skyddsutrustning, vilket medför en press på att säkerställa den tillräckliga tillgången till personlig skyddsutrustning inom EU-området. För att förhindra att ett problem uppstår i fråga om tillgången till skyddsutrustning har Europeiska kommissionen infört ett krav på uppvisning av exporttillstånd för personlig skyddsutrustning. Tillstånd krävs för export av dessa produkter till länder utanför EU, oberoende av om produkterna har sitt ursprung i ett land inom eller utanför EU. Kommissionen har dock förberett ett undantag som skulle tillämpas vid export till EFTA-länder (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) och Färöarna, Andorra, San Marino och Vatikanen. Efter att undantaget träder i kraft skulle exporttillstånd inte krävas vid export till dessa länder. Kommissionens förordning trädde i kraft den 15 mars 2020 och gäller i sex veckor från och med detta datum. Under denna tidsperiod kommer man inom unionen att överväga behovet av att fortsätta med liknande åtgärder.

Om ett finländskt företag vill exportera sådana andningsskydd, skyddskläder, handskar, skyddsglasögon eller visir som skyddar mot smittsamt material till ett land utanför EU, förutsätter exporten ett av social- och hälsovårdsministeriet utfärdat exporttillstånd. En förteckning över de produkter som kräver exporttillstånd finns som bilaga till förordningen. Ansökningarna om exporttillstånd handläggs inom fem vardagar från inlämning av de uppgifter som krävs till social- och hälsovårdsministeriet.

Kravet på exporttillstånd som nu införs på folkhälsogrunder avlägsnar inte de övriga kraven på exporttillstånd som gäller i Finland, såsom t.ex. kraven på exporttillstånd som införts för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen. Om t.ex. en skyddsutrustning som kräver exporttillstånd av social- och hälsovårdsministeriet samtidigt är en produkt med dubbla användningsområden som kräver exporttillstånd av utrikesministeriet, behöver exportören exporttillstånd av bägge ministerier.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer med mera information när det är möjligt att ansöka om exporttillstånd för sådan personlig utrustning som avses i kommissionens förordning.

Tullen övervakar exporten av personlig skyddsutrustning

Till Tullens uppgifter hör övervakning av importrestriktioner, exportrestriktioner och förbud som gäller varor. Tullens övervakning av import och export som kräver tillstånd sker i elektroniska system, vid gränsövergångsställen genom kontroller som utförs på transportenheter, samt vid varors lastnings- och lossningsplatser.

- Vi övervakar all gränsöverskridande varutrafik. Under normala förhållanden omfattar typiska import- och exportrestriktioner t.ex. vapen och livsmedel av animaliskt ursprung. Coronavirusläget har medfört att vi för första gången övervakar exporten av personlig skyddsutrustning till länder utanför den Europeiska unionen, berättar bevakningsdirektör Mikko Grönberg vid Tullen.

År 2019 uppgick exporten av all sådan personlig skyddsutrustning som avses i genomförandeförordning 2020/402 till 242 miljoner euro, varav exporten till EU-länder uppgick till 176 miljoner euro (73 %) och exporten till länder utanför EU till 66 miljoner euro (27 %).

En smidig utrikeshandel är viktig under coronavirusläget

Tullen säkerställer att den kommersiella trafiken fungerar smidigt också under coronavirusläget. En smidig utrikeshandel säkerställer den tillräckliga tillgången till varor i Finland samt kontinuiteten i de finländska exportföretagens affärsverksamhet. Även bevaknings- och brottsbekämpningsarbetet vid Tullen fortsätter oavbrutet för att skydda samhället, miljön och medborgarna.

Corona Pressmeddelande